CDO: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - KMR: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - AGF: Bị cảnh báo - FDC: Bị cảnh báo - TTF: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát đặc biệt - VHG: Bị cảnh báo - PPI: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - TS4: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - RIC: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - NAV: Bị cảnh báo - SGT: Bị cảnh báo - ICF: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - SAV: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - EIB: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - PNC: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - ITC: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát đặc biệt - STT: Bị kiểm soát - PXT: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát -