AAA 18,60 ▼ -0,20(-1.06%) | AAM 11,70 ▲ 0,25(2.18%) | ABT 38,00 ▲ 0,20(0.53%) | ACC 19,60 ▲ 0,10(0.51%) | ACL 37,30 ▼ -1,45(-3.74%) | ADS 13,25 ■ 0,00(0%) | AGF 0,00 ■ 0,00(0%) | AGM 9,40 ▲ 0,20(2.17%) | AGR 4,16 ▲ 0,01(0.24%) | AMD 1,80 ■ 0,00(0%) | ANV 26,95 ▼ -0,55(-2%) | APC 26,50 ▼ -0,50(-1.85%) | APG 9,45 ▲ 0,45(5%) | ASM 6,99 ▲ 0,01(0.14%) | ASP 0,00 ■ 0,00(0%) | AST 61,20 ▼ -1,20(-1.92%) | ATG 1,21 ■ 0,00(0%) | BBC 0,00 ■ 0,00(0%) | BCE 6,23 ▲ 0,03(0.48%) | BCG 5,56 ▼ -0,03(-0.54%) | BFC 17,90 ■ 0,00(0%) | BHN 92,90 ▼ -1,10(-1.17%) | BIC 23,00 ▲ 1,40(6.48%) | BID 35,75 ▲ 0,85(2.44%) | BMC 15,80 ■ 0,00(0%) | BMI 27,00 ▲ 1,25(4.85%) | BMP 49,20 ▼ -0,65(-1.30%) | BRC 11,10 ■ 0,00(0%) | BSI 7,95 ▲ 0,05(0.63%) | BTP 13,30 ▼ -0,45(-3.27%) | BTT 0,00 ■ 0,00(0%) | BVH 85,80 ▲ 1,30(1.54%) | BWE 28,50 ▼ -0,20(-0.70%) | C32 26,10 ▼ -1,05(-3.87%) | C47 12,10 ▼ -0,70(-5.47%) | CAV 52,30 ▲ 1,90(3.77%) | CCI 13,00 ▼ -0,10(-0.76%) | CCL 6,60 ▲ 0,22(3.45%) | CDC 0,00 ■ 0,00(0%) | CEE 16,00 ▼ -0,20(-1.23%) | CFPT1901 3,20 ▼ -0,30(-8.57%) | CFPT1902 5,05 ■ 0,00(0%) | CFPT1903 7,40 ■ 0,00(0%) | CHP 22,00 ■ 0,00(0%) | CHPG1901 1,15 ▲ 0,10(9.52%) | CHPG1902 0,55 ▲ 0,06(12.24%) | CHPG1903 0,90 ■ 0,00(0%) | CHPG1904 1,50 ▲ 0,04(2.74%) | CHPG1905 2,77 ▲ 0,11(4.14%) | CIG 2,57 ■ 0,00(0%) | CII 22,00 ■ 0,00(0%) | CLC 33,50 ▼ -0,55(-1.62%) | CLG 2,04 ■ 0,00(0%) | CLL 26,00 ▼ -1,00(-3.70%) | CLW 20,00 ▼ -0,10(-0.50%) | CMBB1901 2,90 ▼ -0,01(-0.34%) | CMBB1902 3,40 ▼ -0,08(-2.30%) | CMG 40,55 ▼ -0,45(-1.10%) | CMV 17,20 ▲ 1,10(6.83%) | CMWG1901 5,15 ▲ 0,35(7.29%) | CMWG1902 5,72 ▲ 0,10(1.78%) | CMWG1903 4,38 ▼ -0,02(-0.45%) | CMWG1904 22,50 ▲ 0,40(1.81%) | CMX 23,85 ▲ 1,55(6.95%) | CNG 24,15 ▲ 0,15(0.62%) | COM 53,50 ▼ -1,50(-2.73%) | CPNJ1901 2,08 ▲ 0,09(4.52%) | CRC 15,75 ▲ 0,25(1.61%) | CRE 25,05 ▲ 0,05(0.2%) | CSM 14,75 ■ 0,00(0%) | CSV 27,30 ▼ -0,50(-1.80%) | CTD 112,00 ▲ 0,90(0.81%) | CTF 22,90 ▼ -0,50(-2.14%) | CTG 21,60 ▼ -0,25(-1.14%) | CTI 23,40 ▲ 0,25(1.08%) | CTS 9,24 ▼ -0,04(-0.43%) | CVNM1901 1,14 ■ 0,00(0%) | CVT 20,00 ▼ -0,45(-2.20%) | D2D 80,90 ▼ -0,90(-1.10%) | DAG 6,70 ■ 0,00(0%) | DAH 12,90 ▼ -0,70(-5.15%) | DAT 0,00 ■ 0,00(0%) | DBD 43,10 ▼ -0,30(-0.69%) | DCL 17,90 ▼ -0,10(-0.56%) | DCM 8,00 ▼ -0,02(-0.25%) | DGW 23,10 ▼ -0,40(-1.70%) | DHA 36,70 ▼ -0,10(-0.27%) | DHC 35,20 ▼ -1,30(-3.56%) | DHG 101,80 ▼ -0,70(-0.68%) | DHM 4,73 ■ 0,00(0%) | DIC 2,95 ▼ -0,03(-1.01%) | DIG 13,80 ▼ -0,05(-0.36%) | DLG 1,50 ▼ -0,01(-0.66%) | DMC 70,00 ■ 0,00(0%) | DPG 39,40 ▲ 1,70(4.51%) | DPM 15,15 ■ 0,00(0%) | DPR 42,30 ▼ -0,60(-1.40%) | DQC 18,20 ■ 0,00(0%) | DRC 20,00 ▲ 0,15(0.76%) | DRH 6,70 ▲ 0,05(0.75%) | DRL 53,80 ▲ 0,80(1.51%) | DSN 56,00 ▼ -2,80(-4.76%) | DTA 6,00 ▲ 0,02(0.33%) | DTL 0,00 ■ 0,00(0%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 41,00 ▲ 1,55(3.93%) | DXG 18,90 ▼ -0,25(-1.31%) | DXV 3,29 ▲ 0,21(6.82%) | E1VFVN30 14,59 ▲ 0,02(0.14%) | EIB 18,00 ▼ -0,30(-1.64%) | ELC 6,85 ■ 0,00(0%) | EMC 0,00 ■ 0,00(0%) | EVE 13,20 ■ 0,00(0%) | EVG 2,89 ▼ -0,11(-3.67%) | FCM 7,23 ▲ 0,13(1.83%) | FCN 14,05 ▼ -0,20(-1.40%) | FDC 13,95 ▲ 0,40(2.95%) | FIR 40,30 ■ 0,00(0%) | FIT 3,35 ▲ 0,10(3.08%) | FLC 4,20 ▼ -0,03(-0.71%) | FMC 29,90 ▲ 0,10(0.34%) | FPT 48,35 ▲ 0,15(0.31%) | FRT 56,00 ▲ 1,00(1.82%) | FTM 24,85 ▼ -0,15(-0.6%) | FTS 13,75 ▼ -0,05(-0.36%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 8,50 ▲ 0,08(0.95%) | FUESSV50 12,79 ▼ -0,02(-0.16%) | GAB 11,55 ▼ -0,85(-6.85%) | GAS 105,50 ▼ -0,50(-0.47%) | GDT 38,00 ▼ -0,45(-1.17%) | GEX 21,50 ▼ -0,15(-0.69%) | GIL 26,50 ▼ -0,05(-0.19%) | GMC 36,40 ▼ -0,30(-0.82%) | GMD 26,60 ▼ -0,25(-0.93%) | GSP 14,90 ▼ -0,05(-0.33%) | GTA 12,30 ▼ -0,80(-6.11%) | GTN 17,65 ▼ -0,15(-0.84%) | HAG 5,30 ▲ 0,02(0.38%) | HAH 13,00 ■ 0,00(0%) | HAI 1,88 ■ 0,00(0%) | HAP 3,53 ▼ -0,02(-0.56%) | HAR 3,85 ▲ 0,01(0.26%) | HAS 7,99 ▼ -0,01(-0.12%) | HAX 19,35 ▼ -0,15(-0.77%) | HBC 14,60 ▼ -0,10(-0.68%) | HCD 3,74 ■ 0,00(0%) | HCM 22,85 ▼ -0,70(-2.97%) | HDB 26,10 ▼ -0,30(-1.14%) | HDC 15,00 ▼ -0,10(-0.66%) | HDG 34,60 ▼ -0,70(-1.98%) | HHS 3,35 ▼ -0,02(-0.59%) | HID 2,20 ▲ 0,01(0.46%) | HII 11,25 ▼ -0,10(-0.88%) | HLG 0,00 ■ 0,00(0%) | HMC 15,35 ▼ -0,15(-0.97%) | HNG 18,00 ▲ 0,05(0.28%) | HOT 0,00 ■ 0,00(0%) | HPG 20,75 ▲ 0,15(0.73%) | HPX 26,75 ▼ -0,25(-0.93%) | HQC 1,40 ▼ -0,01(-0.71%) | HRC 39,80 ■ 0,00(0%) | HSG 7,50 ▼ -0,15(-1.96%) | HSL 7,55 ▼ -0,25(-3.21%) | HT1 16,20 ▲ 0,55(3.51%) | HTI 10,65 ▼ -0,35(-3.18%) | HTL 18,40 ▲ 0,75(4.25%) | HTN 20,30 ▼ -0,10(-0.49%) | HTT 1,57 ■ 0,00(0%) | HTV 14,85 ■ 0,00(0%) | HU1 0,00 ■ 0,00(0%) | HU3 0,00 ■ 0,00(0%) | HUB 21,95 ▼ -1,65(-6.99%) | HVG 3,14 ▼ -0,08(-2.48%) | HVH 28,40 ▲ 0,55(1.97%) | HVN 42,00 ▼ -0,05(-0.12%) | HVX 3,00 ▲ 0,12(4.17%) | IBC 21,30 ▼ -0,15(-0.70%) | IDI 7,26 ▼ -0,05(-0.68%) | IJC 10,60 ▼ -0,15(-1.40%) | ILB 18,35 ▼ -0,25(-1.34%) | IMP 47,00 ▼ -1,00(-2.08%) | ITA 3,11 ▼ -0,06(-1.89%) | ITC 14,00 ▼ -0,20(-1.41%) | ITD 12,00 ▼ -0,40(-3.23%) | JVC 2,91 ▼ -0,06(-2.02%) | KAC 0,00 ■ 0,00(0%) | KBC 15,60 ▲ 0,15(0.97%) | KDC 19,00 ▲ 0,25(1.33%) | KDH 22,30 ▼ -0,10(-0.45%) | KHP 9,34 ▼ -0,64(-6.41%) | KMR 2,88 ▲ 0,12(4.35%) | KOS 27,80 ▲ 27,80(0%) | KPF 29,90 ▲ 0,90(3.10%) | KSB 22,30 ▲ 0,65(3.00%) | KSH 0,00 ■ 0,00(0%) | L10 0,00 ■ 0,00(0%) | LAF 0,00 ■ 0,00(0%) | LBM 28,50 ▼ -0,50(-1.72%) | LCG 10,40 ▼ -0,20(-1.89%) | LCM 0,60 ■ 0,00(0%) | LDG 8,00 ▼ -0,59(-6.87%) | LEC 18,10 ▼ -0,40(-2.16%) | LGC 34,50 ▲ 1,90(5.83%) | LGL 10,10 ■ 0,00(0%) | LHG 18,80 ▼ -0,50(-2.59%) | LIX 42,00 ▼ -0,30(-0.71%) | LM8 0,00 ■ 0,00(0%) | LMH 16,30 ▲ 0,30(1.88%) | LSS 5,14 ▼ -0,11(-2.10%) | MBB 22,20 ■ 0,00(0%) | MCG 1,72 ▼ -0,12(-6.52%) | MCP 21,30 ▼ -0,10(-0.47%) | MDG 0,00 ■ 0,00(0%) | MHC 4,43 ▼ -0,27(-5.74%) | MSH 60,00 ▲ 0,40(0.67%) | MSN 79,20 ▲ 1,50(1.93%) | MWG 106,50 ▲ 0,60(0.57%) | NAF 18,70 ■ 0,00(0%) | NAV 8,72 ▼ -0,31(-3.43%) | NBB 21,90 ▲ 0,30(1.39%) | NCT 73,50 ▼ -0,50(-0.68%) | NKG 6,08 ▼ -0,09(-1.46%) | NLG 29,35 ▼ -0,05(-0.17%) | NNC 53,30 ▼ -1,00(-1.84%) | NSC 87,50 ▼ -1,00(-1.13%) | NT2 26,15 ▼ -0,25(-0.95%) | NTL 25,30 ▲ 0,30(1.2%) | NVL 57,60 ▼ -0,60(-1.03%) | NVT 8,37 ▲ 0,15(1.82%) | OGC 4,02 ▼ -0,03(-0.74%) | OPC 0,00 ■ 0,00(0%) | PAC 34,75 ▲ 0,15(0.43%) | PAN 31,60 ▼ -0,20(-0.63%) | PC1 17,60 ▼ -0,40(-2.22%) | PDN 84,10 ▼ -1,00(-1.18%) | PDR 26,00 ▼ -0,25(-0.95%) | PET 7,74 ▲ 0,02(0.26%) | PGC 14,50 ▼ -0,15(-1.02%) | PGD 33,80 ▲ 1,40(4.32%) | PGI 16,20 ▲ 0,15(0.93%) | PHC 12,60 ▼ -0,05(-0.40%) | PHR 67,50 ▲ 2,50(3.85%) | PIT 5,10 ▼ -0,38(-6.93%) | PJT 12,75 ▲ 0,75(6.25%) | PLP 10,20 ▼ -0,50(-4.67%) | PLX 64,20 ▲ 0,10(0.16%) | PME 47,90 ▼ -0,10(-0.21%) | PMG 19,05 ■ 0,00(0%) | PNC 0,00 ■ 0,00(0%) | PNJ 77,00 ▲ 3,00(4.05%) | POM 6,10 ▼ -0,40(-6.15%) | POW 14,00 ▼ -0,05(-0.36%) | PPC 27,50 ▼ -1,00(-3.51%) | PTB 68,00 ▲ 0,30(0.44%) | PTC 6,54 ▲ 0,42(6.86%) | PTL 3,74 ▲ 0,08(2.19%) | PVD 18,30 ▼ -0,20(-1.08%) | PVT 16,55 ▼ -0,50(-2.93%) | PXI 2,29 ■ 0,00(0%) | PXS 5,17 ▼ -0,09(-1.71%) | PXT 1,23 ▼ -0,07(-5.38%) | QBS 3,03 ▼ -0,13(-4.11%) | QCG 4,56 ▲ 0,05(1.11%) | RAL 87,40 ▲ 1,80(2.10%) | RDP 0,00 ■ 0,00(0%) | REE 32,85 ▼ -0,20(-0.61%) | RIC 6,40 ▼ -0,40(-5.88%) | ROS 27,50 ▼ -0,20(-0.72%) | S4A 29,00 ▲ 1,00(3.57%) | SAB 277,20 ▲ 0,10(0.04%) | SAM 8,18 ▼ -0,02(-0.24%) | SAV 9,70 ■ 0,00(0%) | SBA 14,20 ▲ 0,30(2.16%) | SBT 16,60 ▼ -0,10(-0.60%) | SBV 11,25 ▼ -0,05(-0.44%) | SC5 28,00 ▼ -2,00(-6.67%) | SCD 32,90 ▲ 1,10(3.46%) | SCR 7,10 ■ 0,00(0%) | SCS 156,60 ▼ -2,30(-1.45%) | SFC 0,00 ■ 0,00(0%) | SFG 10,60 ▲ 0,10(0.95%) | SFI 24,95 ▼ -0,05(-0.2%) | SGN 93,50 ▲ 1,30(1.41%) | SGR 0,00 ■ 0,00(0%) | SGT 6,50 ■ 0,00(0%) | SHA 5,83 ▼ -0,02(-0.34%) | SHI 8,80 ■ 0,00(0%) | SHP 23,00 ▼ -0,20(-0.86%) | SII 18,95 ▲ 1,20(6.76%) | SJD 20,40 ▼ -0,05(-0.24%) | SJF 3,17 ▼ -0,21(-6.21%) | SJS 17,60 ▼ -1,20(-6.38%) | SKG 11,75 ▼ -0,15(-1.26%) | SMA 13,00 ▲ 0,10(0.78%) | SMB 40,00 ▲ 0,90(2.30%) | SMC 13,70 ▼ -0,05(-0.36%) | SPM 12,50 ▼ -0,10(-0.79%) | SRC 18,00 ▼ -0,50(-2.70%) | SRF 14,80 ▼ -0,40(-2.63%) | SSC 0,00 ■ 0,00(0%) | SSI 25,05 ▼ -0,55(-2.15%) | ST8 18,20 ■ 0,00(0%) | STB 11,50 ▼ -0,20(-1.71%) | STG 13,65 ▲ 0,75(5.81%) | STK 24,00 ▼ -0,25(-1.03%) | SVC 42,35 ▼ -0,35(-0.82%) | SVI 0,00 ■ 0,00(0%) | SVT 6,40 ▲ 0,05(0.79%) | SZC 22,85 ▲ 0,85(3.86%) | SZL 44,80 ▼ -0,20(-0.44%) | TAC 28,40 ▲ 0,30(1.07%) | TBC 24,90 ▲ 0,10(0.40%) | TCB 21,05 ▼ -0,15(-0.71%) | TCD 0,00 ■ 0,00(0%) | TCH 21,25 ▼ -0,60(-2.75%) | TCL 26,60 ■ 0,00(0%) | TCM 26,30 ▼ -0,65(-2.41%) | TCO 0,00 ■ 0,00(0%) | TCR 1,57 ▲ 0,08(5.37%) | TCT 46,00 ▲ 0,25(0.55%) | TDC 8,29 ▼ -0,01(-0.12%) | TDG 2,27 ▼ -0,08(-3.40%) | TDH 9,42 ▼ -0,06(-0.63%) | TDM 32,60 ■ 0,00(0%) | TDW 0,00 ■ 0,00(0%) | TEG 5,50 ■ 0,00(0%) | TGG 3,23 ▼ -0,04(-1.22%) | THG 41,80 ▼ -0,20(-0.48%) | THI 30,50 ▲ 0,20(0.66%) | TIE 5,86 ▲ 0,04(0.69%) | TIP 34,65 ▲ 2,25(6.94%) | TIX 27,90 ▼ -2,10(-7%) | TLD 5,28 ■ 0,00(0%) | TLG 50,80 ▼ -0,60(-1.17%) | TLH 4,93 ▼ -0,05(-1.00%) | TMP 36,00 ▼ -0,10(-0.28%) | TMS 28,00 ■ 0,00(0%) | TMT 7,00 ▼ -0,20(-2.78%) | TN1 56,50 ▲ 0,50(0.89%) | TNA 13,10 ▼ -0,20(-1.50%) | TNC 0,00 ■ 0,00(0%) | TNI 10,35 ▲ 0,10(0.98%) | TNT 2,04 ▼ -0,01(-0.49%) | TPB 23,00 ▲ 0,20(0.88%) | TPC 0,00 ■ 0,00(0%) | TRA 66,50 ■ 0,00(0%) | TRC 31,20 ▼ -0,55(-1.73%) | TS4 6,00 ▲ 0,09(1.52%) | TSC 1,77 ▲ 0,04(2.31%) | TTB 22,90 ▼ -0,10(-0.43%) | TTE 14,50 ▲ 0,50(3.57%) | TTF 3,11 ▼ -0,08(-2.51%) | TV2 144,00 ▲ 5,70(4.12%) | TVB 18,80 ▲ 0,70(3.87%) | TVS 12,10 ▲ 0,05(0.41%) | TVT 23,30 ▲ 0,15(0.65%) | TYA 13,10 ▲ 0,40(3.15%) | UDC 4,80 ▲ 0,15(3.23%) | UIC 34,25 ▼ -2,55(-6.93%) | VAF 0,00 ■ 0,00(0%) | VCB 79,00 ■ 0,00(0%) | VCF 179,00 ▲ 8,00(4.68%) | VCI 33,80 ▼ -0,10(-0.29%) | VDP 32,40 ■ 0,00(0%) | VDS 7,50 ■ 0,00(0%) | VFG 39,50 ▼ -0,10(-0.25%) | VGC 20,20 ▼ -0,20(-0.98%) | VHC 90,50 ▼ -0,50(-0.55%) | VHM 84,60 ▲ 0,10(0.12%) | VIC 116,50 ▲ 0,50(0.43%) | VID 5,48 ▲ 0,01(0.18%) | VIP 5,68 ▼ -0,02(-0.35%) | VIS 13,85 ▼ -1,00(-6.73%) | VJC 132,00 ▲ 1,80(1.38%) | VMD 0,00 ■ 0,00(0%) | VND 15,00 ▼ -0,30(-1.96%) | VNE 3,90 ▼ -0,04(-1.02%) | VNG 20,00 ▼ -0,65(-3.15%) | VNL 15,80 ■ 0,00(0%) | VNM 125,50 ▼ -1,40(-1.10%) | VNS 14,00 ■ 0,00(0%) | VOS 1,50 ■ 0,00(0%) | VPB 19,10 ▼ -0,30(-1.55%) | VPD 16,80 ▼ -0,30(-1.75%) | VPG 20,80 ▼ -0,20(-0.95%) | VPH 5,15 ▼ -0,07(-1.34%) | VPI 40,85 ▼ -0,45(-1.09%) | VPK 3,59 ▼ -0,01(-0.28%) | VPS 0,00 ■ 0,00(0%) | VRC 15,05 ▼ -0,45(-2.90%) | VRE 36,70 ▼ -0,70(-1.87%) | VSC 31,00 ▼ -0,15(-0.48%) | VSH 18,50 ▼ -0,50(-2.63%) | VSI 24,00 ■ 0,00(0%) | VTB 15,00 ▲ 0,10(0.67%) | VTO 7,72 ▼ -0,07(-0.90%) | YBM 10,95 ▲ 0,70(6.83%) | YEG 75,50 ▼ -2,50(-3.21%) | BCG: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - AGF: Bị ngừng giao dịch - KSH: Bị ngừng giao dịch - HLG: Bị ngừng giao dịch - HLG: Bị kiểm soát đặc biệt - KSH: Bị kiểm soát đặc biệt - TIE: Bị kiểm soát - PTC: Bị kiểm soát - HLG: Bị cảnh báo - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - HAI: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - KAC: Bị ngừng giao dịch - PXT: Bị kiểm soát - VPK: Bị kiểm soát - ATG: Bị cảnh báo - TCR: Bị kiểm soát - HTT: Bị cảnh báo - PXS: Bị cảnh báo - TSC: Bị kiểm soát - FDC: Bị kiểm soát - TNT: Bị cảnh báo - HNG: Bị cảnh báo - LAF: Bị kiểm soát - VIS: Bị cảnh báo - HOSE: Thông báo tuyển dụng Đợt 1 năm 2019 - AAM: Bị kiểm soát - QCG: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - ATG: Bị cảnh báo - KAC: Bị kiểm soát đặc biệt - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - HAG: Bị cảnh báo - VPK: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -