AAA 15,65 ▲ 0,20(1.29%) | AAM 0,00 ■ 0,00(0%) | ABT 0,00 ■ 0,00(0%) | ACC 19,50 ▼ -0,15(-0.76%) | ACL 24,75 ▼ -0,25(-1%) | ADS 10,35 ▲ 0,05(0.49%) | AGF 3,67 ▲ 0,24(7.00%) | AGM 10,00 ▲ 0,35(3.63%) | AGR 4,16 ▲ 0,01(0.24%) | AMD 1,63 ▲ 0,03(1.88%) | ANV 25,25 ▼ -0,10(-0.39%) | APC 22,50 ■ 0,00(0%) | APG 10,00 ▲ 0,30(3.09%) | ASM 6,49 ▼ -0,06(-0.92%) | ASP 7,10 ▲ 0,19(2.75%) | AST 73,40 ▲ 1,20(1.66%) | ATG 1,00 ■ 0,00(0%) | BBC 0,00 ■ 0,00(0%) | BCE 6,70 ▼ -0,07(-1.03%) | BCG 8,80 ▲ 0,24(2.80%) | BFC 14,75 ▼ -0,05(-0.34%) | BHN 75,60 ▼ -0,40(-0.53%) | BIC 25,90 ▼ -0,05(-0.19%) | BID 42,10 ▲ 0,80(1.94%) | BMC 14,80 ▲ 0,30(2.07%) | BMI 26,40 ▼ -0,30(-1.12%) | BMP 52,40 ▼ -0,30(-0.57%) | BRC 0,00 ■ 0,00(0%) | BSI 6,89 ▼ -0,01(-0.14%) | BTP 0,00 ■ 0,00(0%) | BTT 37,95 ▲ 2,45(6.90%) | BVH 73,80 ▲ 0,20(0.27%) | BWE 24,80 ▼ -0,45(-1.78%) | C32 21,70 ▼ -0,05(-0.23%) | C47 11,50 ▲ 0,10(0.88%) | CAV 54,00 ▲ 1,00(1.89%) | CCI 0,00 ■ 0,00(0%) | CCL 6,69 ▲ 0,02(0.30%) | CDC 15,60 ▲ 0,50(3.31%) | CDPM1901 1,75 ▲ 0,21(13.64%) | CEE 15,35 ■ 0,00(0%) | CFPT1903 16,30 ▲ 0,60(3.82%) | CFPT1904 2,91 ▲ 0,30(11.49%) | CFPT1905 11,06 ▲ 0,30(2.79%) | CFPT1906 2,12 ▲ 0,12(6%) | CFPT1907 4,33 ▲ 0,04(0.93%) | CHP 20,30 ▲ 0,10(0.50%) | CHPG1902 0,07 ▼ -0,01(-12.5%) | CHPG1905 1,37 ▲ 0,08(6.20%) | CHPG1906 0,02 ▲ 0,01(100%) | CHPG1907 4,21 ▲ 0,06(1.45%) | CIG 1,79 ▲ 0,09(5.29%) | CII 24,25 ▲ 0,15(0.62%) | CLC 32,85 ▼ -0,10(-0.30%) | CLG 4,50 ▲ 0,29(6.89%) | CLL 0,00 ■ 0,00(0%) | CLW 0,00 ■ 0,00(0%) | CMBB1902 3,91 ▼ -0,08(-2.01%) | CMBB1903 4,02 ▲ 0,01(0.25%) | CMBB1904 2,98 ▼ -0,19(-5.99%) | CMBB1905 1,73 ▼ -0,01(-0.57%) | CMBB1906 2,18 ▼ -0,07(-3.11%) | CMG 39,40 ▼ -0,10(-0.25%) | CMSN1901 0,80 ▲ 0,77(2566.67%) | CMV 0,00 ■ 0,00(0%) | CMWG1902 8,20 ▼ -0,10(-1.20%) | CMWG1903 5,80 ▼ -0,20(-3.33%) | CMWG1904 34,09 ▼ -1,14(-3.24%) | CMWG1905 5,81 ▲ 0,06(1.04%) | CMWG1906 1,52 ■ 0,00(0%) | CMWG1907 1,65 ■ 0,00(0%) | CMX 16,95 ▲ 0,45(2.73%) | CNG 23,00 ▲ 0,05(0.22%) | CNVL1901 1,59 ▼ -0,03(-1.85%) | COM 59,90 ▲ 3,00(5.27%) | CRC 13,90 ▼ -0,40(-2.80%) | CRE 24,50 ▼ -0,30(-1.21%) | CREE1901 0,12 ▲ 0,01(9.09%) | CREE1902 4,58 ▼ -0,08(-1.72%) | CREE1903 6,98 ▲ 0,23(3.41%) | CREE1904 2,65 ▼ -0,15(-5.36%) | CSM 14,45 ▲ 0,05(0.35%) | CSTB1901 1,23 ▼ -0,02(-1.6%) | CSV 21,50 ▲ 0,15(0.70%) | CTCB1901 1,72 ▼ -0,01(-0.58%) | CTD 71,30 ▼ -1,70(-2.33%) | CTF 23,00 ▼ -1,00(-4.17%) | CTG 22,00 ▲ 0,05(0.23%) | CTI 24,00 ▼ -0,90(-3.61%) | CTS 7,86 ■ 0,00(0%) | CVHM1901 4,69 ▼ -0,15(-3.10%) | CVHM1902 22,10 ▼ -0,27(-1.21%) | CVIC1901 0,08 ▲ 0,03(60%) | CVIC1902 20,68 ▼ -0,21(-1.01%) | CVJC1901 2,58 ▲ 0,02(0.78%) | CVJC1902 29,20 ▲ 0,08(0.27%) | CVNM1901 0,20 ▼ -0,05(-20%) | CVNM1902 2,41 ▼ -0,10(-3.98%) | CVNM1903 24,85 ▼ -0,55(-2.17%) | CVNM1904 1,55 ▼ -0,11(-6.63%) | CVRE1901 0,01 ▼ -0,01(-50%) | CVRE1902 1,55 ▼ -0,10(-6.06%) | CVT 22,40 ▲ 0,20(0.90%) | D2D 86,50 ▲ 0,50(0.58%) | DAG 6,74 ▲ 0,04(0.60%) | DAH 9,68 ▼ -0,21(-2.12%) | DAT 0,00 ■ 0,00(0%) | DBC 24,40 ▼ -0,20(-0.81%) | DBD 56,50 ▼ -1,00(-1.74%) | DCL 18,20 ▲ 0,10(0.55%) | DCM 7,13 ▼ -0,07(-0.97%) | DGW 26,85 ▲ 0,05(0.19%) | DHA 32,80 ▲ 1,50(4.79%) | DHC 39,80 ▲ 0,60(1.53%) | DHG 94,00 ▲ 0,10(0.11%) | DHM 3,96 ▲ 0,06(1.54%) | DIC 1,75 ▲ 0,01(0.57%) | DIG 13,65 ▲ 0,35(2.63%) | DLG 1,55 ▲ 0,04(2.65%) | DMC 70,00 ▲ 0,60(0.86%) | DPG 49,45 ▲ 1,80(3.78%) | DPM 14,20 ▲ 0,50(3.65%) | DPR 37,45 ▲ 0,25(0.67%) | DQC 17,00 ■ 0,00(0%) | DRC 23,05 ▲ 0,40(1.77%) | DRH 4,36 ▼ -0,17(-3.75%) | DRL 53,80 ▲ 0,30(0.56%) | DSN 59,90 ▼ -0,10(-0.17%) | DTA 5,99 ▼ -0,09(-1.48%) | DTL 27,85 ▲ 0,30(1.09%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 38,15 ▲ 0,15(0.39%) | DXG 16,10 ▼ -0,20(-1.23%) | DXV 3,43 ■ 0,00(0%) | E1VFVN30 15,65 ▼ -0,02(-0.13%) | EIB 18,50 ▲ 0,10(0.54%) | ELC 5,82 ▲ 0,01(0.17%) | EMC 10,70 ▲ 0,70(7%) | EVE 11,35 ▲ 0,70(6.57%) | EVG 2,72 ▼ -0,02(-0.73%) | FCM 6,64 ▲ 0,04(0.61%) | FCN 11,70 ▼ -0,15(-1.27%) | FDC 0,00 ■ 0,00(0%) | FIR 43,00 ▲ 0,35(0.82%) | FIT 4,42 ▲ 0,15(3.51%) | FLC 4,49 ▲ 0,02(0.45%) | FMC 27,05 ▼ -0,05(-0.18%) | FPT 61,00 ▲ 1,00(1.67%) | FRT 40,50 ▼ -0,30(-0.74%) | FTM 3,19 ▲ 0,01(0.31%) | FTS 11,25 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 8,50 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 13,58 ▲ 0,03(0.22%) | GAB 10,50 ▼ -0,20(-1.87%) | GAS 105,00 ▲ 0,70(0.67%) | GDT 33,10 ▲ 2,10(6.77%) | GEG 28,00 ▼ -0,20(-0.71%) | GEX 20,90 ■ 0,00(0%) | GIL 20,25 ▼ -0,20(-0.98%) | GMC 21,40 ▲ 0,25(1.18%) | GMD 25,10 ▼ -0,10(-0.40%) | GSP 14,55 ■ 0,00(0%) | GTA 0,00 ■ 0,00(0%) | GTN 21,30 ▲ 0,60(2.90%) | HAG 4,14 ▼ -0,03(-0.72%) | HAH 12,70 ▲ 0,25(2.01%) | HAI 2,02 ▲ 0,13(6.88%) | HAP 3,35 ■ 0,00(0%) | HAR 4,01 ■ 0,00(0%) | HAS 7,35 ■ 0,00(0%) | HAX 17,15 ▼ -0,25(-1.44%) | HBC 12,30 ▼ -0,15(-1.20%) | HCD 3,96 ▲ 0,25(6.74%) | HCM 25,55 ▲ 0,55(2.2%) | HDB 29,50 ▼ -0,10(-0.34%) | HDC 23,40 ▲ 0,10(0.43%) | HDG 34,80 ▼ -0,20(-0.57%) | HHS 3,04 ▲ 0,03(1.00%) | HID 2,45 ▼ -0,03(-1.21%) | HII 11,20 ▲ 0,05(0.45%) | HMC 11,85 ▼ -0,10(-0.84%) | HNG 14,75 ■ 0,00(0%) | HOT 0,00 ■ 0,00(0%) | HPG 23,00 ▲ 0,20(0.88%) | HPX 26,70 ▼ -0,10(-0.37%) | HQC 1,07 ▼ -0,01(-0.93%) | HRC 46,90 ▲ 3,05(6.96%) | HSG 7,88 ▲ 0,51(6.92%) | HSL 7,68 ▼ -0,02(-0.26%) | HT1 15,55 ▲ 0,20(1.30%) | HTI 11,30 ■ 0,00(0%) | HTL 18,10 ▼ -1,25(-6.46%) | HTN 17,50 ▲ 0,15(0.86%) | HTT 1,33 ▲ 0,03(2.31%) | HTV 13,75 ■ 0,00(0%) | HU1 7,00 ▼ -0,45(-6.04%) | HU3 7,80 ▲ 0,02(0.26%) | HUB 20,40 ▲ 0,65(3.29%) | HVG 7,27 ▲ 0,47(6.91%) | HVH 18,35 ▼ -0,05(-0.27%) | HVN 36,15 ▲ 0,20(0.56%) | HVX 3,00 ▼ -0,01(-0.33%) | IBC 21,15 ▲ 0,15(0.71%) | IDI 5,38 ▲ 0,01(0.19%) | IJC 15,50 ▲ 0,15(0.98%) | ILB 17,20 ▼ -0,45(-2.55%) | IMP 49,00 ■ 0,00(0%) | ITA 3,13 ▼ -0,04(-1.26%) | ITC 16,50 ■ 0,00(0%) | ITD 11,60 ■ 0,00(0%) | JVC 4,13 ▼ -0,01(-0.24%) | KBC 14,75 ▲ 0,25(1.72%) | KDC 21,80 ▼ -0,20(-0.91%) | KDH 26,25 ▼ -0,55(-2.05%) | KHP 9,49 ▼ -0,01(-0.11%) | KMR 2,71 ■ 0,00(0%) | KOS 27,60 ▲ 0,20(0.73%) | KPF 0,00 ■ 0,00(0%) | KSB 18,15 ▼ -0,25(-1.36%) | L10 0,00 ■ 0,00(0%) | LAF 9,31 ▼ -0,69(-6.9%) | LBM 29,80 ▼ -0,45(-1.49%) | LCG 8,57 ▲ 0,02(0.23%) | LCM 0,67 ▲ 0,01(1.52%) | LDG 10,20 ▲ 0,15(1.49%) | LEC 16,30 ■ 0,00(0%) | LGC 0,00 ■ 0,00(0%) | LGL 9,20 ▲ 0,10(1.10%) | LHG 16,65 ■ 0,00(0%) | LIX 42,00 ▲ 0,40(0.96%) | LM8 0,00 ■ 0,00(0%) | LMH 12,70 ▼ -0,05(-0.39%) | LSS 4,50 ▲ 0,25(5.88%) | MBB 23,30 ▼ -0,15(-0.64%) | MCG 2,79 ▲ 0,14(5.28%) | MCP 15,75 ▼ -0,95(-5.69%) | MDG 0,00 ■ 0,00(0%) | MHC 3,57 ▼ -0,17(-4.55%) | MSH 53,00 ▲ 0,10(0.19%) | MSN 75,00 ▲ 0,50(0.67%) | MWG 122,30 ▲ 0,40(0.33%) | NAF 21,80 ▲ 0,30(1.40%) | NAV 0,00 ■ 0,00(0%) | NBB 21,60 ▲ 0,55(2.61%) | NCT 72,00 ▼ -0,10(-0.14%) | NKG 6,41 ▲ 0,06(0.94%) | NLG 28,30 ▲ 0,20(0.71%) | NNC 47,90 ■ 0,00(0%) | NSC 82,90 ▼ -1,00(-1.19%) | NT2 23,25 ▲ 0,25(1.09%) | NTL 22,80 ▼ -0,15(-0.65%) | NVL 58,10 ■ 0,00(0%) | NVT 9,29 ▼ -0,69(-6.91%) | OGC 3,90 ▲ 0,02(0.52%) | OPC 47,50 ▲ 1,00(2.15%) | PAC 26,00 ▼ -0,30(-1.14%) | PAN 28,90 ▲ 0,25(0.87%) | PC1 19,30 ▲ 0,15(0.78%) | PDN 65,20 ▼ -0,20(-0.31%) | PDR 26,30 ■ 0,00(0%) | PET 7,80 ▼ -0,03(-0.38%) | PGC 13,80 ■ 0,00(0%) | PGD 39,00 ▲ 2,20(5.98%) | PGI 17,20 ▲ 0,40(2.38%) | PHC 11,95 ▼ -0,05(-0.42%) | PHR 56,90 ▼ -1,00(-1.73%) | PIT 3,60 ▼ -0,25(-6.49%) | PJT 11,30 ▼ -0,20(-1.74%) | PLP 10,15 ▼ -0,05(-0.49%) | PLX 59,60 ▲ 0,50(0.85%) | PME 55,00 ■ 0,00(0%) | PMG 18,60 ▼ -0,05(-0.27%) | PNC 12,30 ▲ 0,30(2.5%) | PNJ 85,30 ▲ 0,60(0.71%) | POM 5,72 ▲ 0,01(0.18%) | POW 13,40 ■ 0,00(0%) | PPC 26,00 ▲ 0,15(0.58%) | PTB 72,50 ▼ -0,50(-0.68%) | PTC 6,51 ▼ -0,49(-7%) | PTL 4,50 ▲ 0,29(6.89%) | PVD 16,60 ▲ 0,10(0.61%) | PVT 17,25 ▲ 0,15(0.88%) | PXI 2,32 ▲ 0,13(5.94%) | PXS 6,00 ▲ 0,07(1.18%) | PXT 1,15 ▼ -0,05(-4.17%) | QBS 2,90 ■ 0,00(0%) | QCG 4,50 ▼ -0,01(-0.22%) | RAL 73,20 ▼ -0,30(-0.41%) | RDP 7,95 ▼ -0,05(-0.62%) | REE 37,60 ▼ -0,05(-0.13%) | RIC 5,99 ▲ 0,14(2.39%) | ROS 25,15 ▼ -0,25(-0.98%) | S4A 28,00 ■ 0,00(0%) | SAB 255,00 ▼ -0,10(-0.04%) | SAM 8,10 ▼ -0,06(-0.74%) | SAV 9,20 ▲ 0,15(1.66%) | SBA 14,90 ■ 0,00(0%) | SBT 18,90 ■ 0,00(0%) | SBV 6,77 ▲ 0,44(6.95%) | SC5 23,45 ▲ 1,45(6.59%) | SCD 25,20 ■ 0,00(0%) | SCR 6,02 ▼ -0,01(-0.17%) | SCS 150,00 ▲ 0,20(0.13%) | SFC 28,90 ■ 0,00(0%) | SFG 6,77 ▲ 0,03(0.45%) | SFI 23,85 ▲ 0,10(0.42%) | SGN 87,50 ▲ 1,50(1.74%) | SGR 16,90 ▼ -1,10(-6.11%) | SGT 5,29 ▲ 0,28(5.59%) | SHA 4,65 ■ 0,00(0%) | SHI 9,00 ■ 0,00(0%) | SHP 22,10 ▲ 0,10(0.45%) | SII 0,00 ■ 0,00(0%) | SJD 20,35 ▲ 0,05(0.25%) | SJF 2,21 ■ 0,00(0%) | SJS 15,45 ▲ 0,05(0.32%) | SKG 11,15 ▲ 0,15(1.36%) | SMA 0,00 ■ 0,00(0%) | SMB 41,70 ■ 0,00(0%) | SMC 10,90 ▲ 0,30(2.83%) | SPM 12,40 ▲ 0,10(0.81%) | SRC 18,90 ▼ -0,90(-4.55%) | SRF 14,50 ▲ 0,80(5.84%) | SSC 65,60 ▼ -1,50(-2.24%) | SSI 21,65 ▼ -0,05(-0.23%) | ST8 17,35 ▲ 1,10(6.77%) | STB 10,75 ▼ -0,05(-0.46%) | STG 13,25 ▲ 0,70(5.58%) | STK 18,05 ▼ -0,25(-1.37%) | SVC 40,90 ▲ 0,85(2.12%) | SVI 0,00 ■ 0,00(0%) | SVT 0,00 ■ 0,00(0%) | SZC 17,50 ▲ 0,10(0.57%) | SZL 47,70 ▼ -0,20(-0.42%) | TAC 23,35 ▼ -0,25(-1.06%) | TBC 24,50 ▲ 0,50(2.08%) | TCB 25,15 ■ 0,00(0%) | TCD 10,75 ■ 0,00(0%) | TCH 24,35 ▲ 0,70(2.96%) | TCL 27,85 ▲ 0,15(0.54%) | TCM 21,85 ▼ -0,05(-0.23%) | TCO 11,55 ▲ 0,70(6.45%) | TCR 1,91 ▲ 0,07(3.80%) | TCT 43,75 ▲ 0,05(0.11%) | TDC 8,84 ▲ 0,27(3.15%) | TDG 1,84 ■ 0,00(0%) | TDH 9,91 ▼ -0,02(-0.20%) | TDM 26,70 ▲ 0,40(1.52%) | TDW 0,00 ■ 0,00(0%) | TEG 5,89 ▼ -0,01(-0.17%) | TGG 1,84 ■ 0,00(0%) | THG 43,20 ▲ 0,10(0.23%) | THI 27,05 ▼ -1,75(-6.08%) | TIP 23,45 ▼ -0,40(-1.68%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 4,51 ▼ -0,06(-1.31%) | TLG 43,50 ■ 0,00(0%) | TLH 3,90 ▲ 0,01(0.26%) | TMP 0,00 ■ 0,00(0%) | TMS 28,00 ■ 0,00(0%) | TMT 5,20 ■ 0,00(0%) | TN1 64,00 ▲ 0,40(0.63%) | TNA 19,80 ▲ 0,15(0.76%) | TNC 0,00 ■ 0,00(0%) | TNI 10,05 ▲ 0,05(0.5%) | TNT 1,81 ▲ 0,11(6.47%) | TPB 22,60 ■ 0,00(0%) | TPC 0,00 ■ 0,00(0%) | TRA 57,70 ▲ 0,10(0.17%) | TRC 39,00 ▲ 1,00(2.63%) | TS4 4,49 ▼ -0,01(-0.22%) | TSC 3,78 ▲ 0,24(6.78%) | TTB 15,35 ▼ -1,15(-6.97%) | TTE 0,00 ■ 0,00(0%) | TTF 2,84 ▲ 0,05(1.79%) | TV2 87,50 ▼ -0,40(-0.46%) | TVB 14,00 ▼ -0,30(-2.10%) | TVS 12,40 ▲ 0,40(3.33%) | TVT 21,60 ■ 0,00(0%) | TYA 13,70 ■ 0,00(0%) | UDC 4,69 ▼ -0,11(-2.29%) | UIC 36,50 ▼ -1,70(-4.45%) | VAF 0,00 ■ 0,00(0%) | VCB 91,70 ▲ 0,40(0.44%) | VCF 182,00 ■ 0,00(0%) | VCI 34,05 ▲ 0,05(0.15%) | VDP 30,00 ▼ -2,00(-6.25%) | VDS 6,83 ▼ -0,24(-3.39%) | VFG 0,00 ■ 0,00(0%) | VGC 18,75 ■ 0,00(0%) | VHC 78,90 ▼ -0,30(-0.38%) | VHM 97,80 ▼ -0,90(-0.91%) | VIC 119,40 ▲ 0,50(0.42%) | VID 3,99 ▼ -0,01(-0.25%) | VIP 5,03 ▼ -0,02(-0.40%) | VIS 27,00 ▼ -0,60(-2.17%) | VJC 143,50 ▲ 0,70(0.49%) | VMD 0,00 ■ 0,00(0%) | VND 14,15 ▼ -0,05(-0.35%) | VNE 3,48 ▼ -0,01(-0.29%) | VNG 21,65 ▼ -0,25(-1.14%) | VNL 14,30 ▼ -0,20(-1.38%) | VNM 127,50 ▼ -1,80(-1.39%) | VNS 13,00 ▼ -0,10(-0.76%) | VOS 1,77 ▲ 0,04(2.31%) | VPB 21,65 ▼ -0,25(-1.14%) | VPD 16,90 ▲ 0,05(0.30%) | VPG 22,70 ▲ 0,20(0.89%) | VPH 4,38 ▼ -0,02(-0.45%) | VPI 41,30 ▲ 0,25(0.61%) | VPK 2,00 ▼ -0,04(-1.96%) | VPS 10,05 ▼ -0,75(-6.94%) | VRC 17,90 ▲ 0,50(2.87%) | VRE 34,70 ■ 0,00(0%) | VSC 25,55 ▼ -0,05(-0.20%) | VSH 20,40 ▲ 1,20(6.25%) | VSI 24,00 ▲ 0,50(2.13%) | VTB 15,50 ▲ 0,50(3.33%) | VTO 7,55 ▼ -0,05(-0.66%) | YBM 4,60 ▲ 0,02(0.44%) | YEG 50,80 ▼ -0,50(-0.97%) | HOSE: Thông báo tuyển dụng nhân sự Văn thư - lưu trữ - VPK: Bị kiểm soát - HTT: Bị kiểm soát đặc biệt - HNG: Bị cảnh báo - HAG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - HTT: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - PTC: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - PXT: Bị kiểm soát - VPK: Bị kiểm soát - ATG: Bị cảnh báo - TCR: Bị kiểm soát - PXS: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - QCG: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - ATG: Bị cảnh báo - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - VPK: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -