AAA 14,40 ▼ -1,05(-6.80%) | AAM 11,50 ▼ -0,10(-0.86%) | ABS 28,70 ▲ 0,20(0.70%) | ABT 32,00 ▲ 0,20(0.63%) | ACB 27,90 ▼ -2,05(-6.84%) | ACC 15,05 ▼ -1,10(-6.81%) | ACL 14,20 ▼ -0,90(-5.96%) | ADS 11,80 ▼ -0,65(-5.22%) | AGG 32,00 ▼ -1,55(-4.62%) | AGM 12,75 ▼ -0,95(-6.93%) | AGR 12,55 ▼ -0,90(-6.69%) | AMD 3,44 ▼ -0,25(-6.78%) | ANV 23,40 ▼ -1,50(-6.02%) | APC 27,00 ▼ -2,00(-6.90%) | APG 11,80 ▼ -0,10(-0.84%) | APH 65,00 ▼ -3,30(-4.83%) | ASG 37,20 ▼ -0,70(-1.85%) | ASM 17,90 ▼ -0,80(-4.28%) | ASP 7,00 ▼ -0,30(-4.11%) | AST 59,40 ▼ -0,10(-0.17%) | ATG 0,00 ■ 0,00(0%) | BBC 65,00 ▼ -0,70(-1.07%) | BCE 11,50 ▼ -0,85(-6.88%) | BCG 13,45 ▼ -0,95(-6.60%) | BCM 51,90 ▼ -1,70(-3.17%) | BFC 17,20 ▼ -0,75(-4.18%) | BHN 81,00 ▼ -2,00(-2.41%) | BIC 21,50 ▼ -1,50(-6.52%) | BID 45,25 ▼ -3,40(-6.99%) | BKG 12,30 ▼ -0,50(-3.91%) | BMC 15,35 ▼ -1,15(-6.97%) | BMI 29,50 ▼ -2,20(-6.94%) | BMP 59,80 ▼ -3,40(-5.38%) | BRC 12,25 ■ 0,00(0%) | BSI 15,75 ▼ -1,15(-6.80%) | BTP 14,60 ▼ -0,35(-2.34%) | BTT 49,90 ■ 0,00(0%) | BVH 65,00 ▼ -3,60(-5.25%) | BWE 29,40 ▼ -1,85(-5.92%) | C32 26,55 ▼ -1,95(-6.84%) | C47 11,30 ▼ -0,30(-2.59%) | CAV 72,00 ▼ -1,90(-2.57%) | CCI 14,90 ▼ -1,10(-6.88%) | CCL 10,45 ▼ -0,75(-6.70%) | CDC 17,00 ▼ -1,20(-6.59%) | CEE 17,75 ▼ -1,25(-6.58%) | CEIB2001 2,02 ▲ 0,09(4.66%) | CFPT2010 12,36 ▼ -2,98(-19.43%) | CFPT2011 3,30 ▼ -0,90(-21.43%) | CFPT2012 2,95 ▼ -0,61(-17.13%) | CFPT2013 7,60 ▼ -0,40(-5%) | CFPT2014 5,32 ▼ -2,30(-30.18%) | CFPT2015 3,00 ▼ -0,60(-16.67%) | CFPT2016 3,50 ▼ -0,55(-13.58%) | CFPT2017 2,90 ▼ -0,80(-21.62%) | CHDB2007 3,29 ▼ -0,51(-13.42%) | CHDB2008 2,74 ▼ -0,55(-16.72%) | CHDB2101 1,66 ▲ 0,16(10.67%) | CHP 18,55 ▼ -0,35(-1.85%) | CHPG2010 5,60 ▼ -0,45(-7.44%) | CHPG2014 26,19 ▼ -2,39(-8.36%) | CHPG2015 25,06 ▼ -3,33(-11.73%) | CHPG2017 3,90 ▼ -0,54(-12.16%) | CHPG2018 4,50 ▼ -0,40(-8.16%) | CHPG2020 17,00 ▼ -3,00(-15%) | CHPG2021 9,75 ▼ -0,45(-4.41%) | CHPG2022 9,22 ▼ -0,38(-3.96%) | CHPG2024 8,70 ▼ -0,63(-6.75%) | CHPG2025 11,90 ▼ -1,70(-12.5%) | CHPG2026 6,80 ▼ -0,83(-10.88%) | CHPG2101 2,72 ▲ 0,74(37.37%) | CIG 3,28 ■ 0,00(0%) | CII 23,00 ▼ -0,55(-2.34%) | CKDH2001 2,60 ▼ -0,28(-9.72%) | CKDH2002 2,35 ▼ -0,56(-19.24%) | CKDH2003 1,88 ▼ -0,57(-23.27%) | CKDH2004 3,50 ▼ -0,90(-20.45%) | CKDH2101 1,91 ▲ 0,24(14.37%) | CKG 14,30 ▼ -1,05(-6.84%) | CLC 33,50 ▼ -0,25(-0.74%) | CLG 0,00 ■ 0,00(0%) | CLL 30,00 ▼ -2,00(-6.25%) | CLW 27,20 ▲ 0,20(0.74%) | CMBB2008 8,94 ▼ -1,29(-12.61%) | CMBB2009 4,97 ▼ -1,02(-17.03%) | CMBB2010 9,21 ▼ -1,79(-16.27%) | CMBB2011 8,80 ▼ -1,78(-16.82%) | CMG 35,80 ▼ -2,65(-6.89%) | CMSN2007 5,31 ■ 0,00(0%) | CMSN2009 4,39 ▼ -0,66(-13.07%) | CMSN2010 20,50 ▼ -2,78(-11.94%) | CMSN2011 9,58 ▼ -1,32(-12.11%) | CMSN2012 18,10 ▼ -1,50(-7.65%) | CMSN2013 3,30 ▼ -1,11(-25.17%) | CMSN2014 2,80 ▼ -0,44(-13.58%) | CMSN2101 1,60 ▲ 0,11(7.38%) | CMSN2102 1,53 ▲ 0,10(6.99%) | CMV 20,70 ▲ 0,40(1.97%) | CMWG2012 8,50 ▼ -1,30(-13.27%) | CMWG2013 15,47 ▼ -3,73(-19.43%) | CMWG2015 3,12 ▼ -0,68(-17.89%) | CMWG2016 3,65 ▼ -0,10(-2.67%) | CMWG2017 3,45 ▼ -0,43(-11.08%) | CMX 17,25 ▼ -1,25(-6.76%) | CNG 21,75 ▼ -0,80(-3.55%) | CNVL2002 5,00 ▼ -1,00(-16.67%) | CNVL2003 3,50 ▼ -0,20(-5.41%) | CNVL2101 1,71 ▲ 0,31(22.14%) | COM 46,00 ▼ -0,40(-0.86%) | CPNJ2008 6,00 ▼ -1,15(-16.08%) | CPNJ2009 3,70 ▼ -0,60(-13.95%) | CPNJ2010 3,00 ▼ -1,07(-26.29%) | CRC 9,79 ▼ -0,61(-5.87%) | CRE 25,80 ▼ -0,90(-3.37%) | CREE2006 3,38 ▼ -0,32(-8.65%) | CSBT2007 4,94 ▼ -0,77(-13.49%) | CSBT2101 1,93 ▲ 0,35(22.15%) | CSM 18,60 ▼ -0,05(-0.27%) | CSTB2006 4,80 ▼ -0,70(-12.73%) | CSTB2007 4,76 ▼ -0,69(-12.66%) | CSTB2010 4,67 ▼ -0,70(-13.04%) | CSTB2011 5,60 ▼ -1,35(-19.42%) | CSTB2012 7,00 ▼ -1,23(-14.95%) | CSTB2013 7,50 ▼ -1,38(-15.54%) | CSTB2014 7,80 ▼ -1,18(-13.14%) | CSTB2015 3,39 ▼ -0,67(-16.50%) | CSTB2016 3,66 ▼ -0,70(-16.06%) | CSTB2017 5,45 ▼ -1,30(-19.26%) | CSTB2101 2,66 ▲ 0,70(35.71%) | CSV 28,70 ▼ -2,10(-6.82%) | CTCB2009 12,80 ▼ -1,89(-12.87%) | CTCB2010 7,05 ▼ -1,25(-15.06%) | CTCB2011 11,70 ▼ -2,50(-17.61%) | CTCB2012 13,30 ▼ -2,35(-15.02%) | CTCB2013 11,83 ▼ -2,27(-16.10%) | CTCH2001 3,29 ▼ -0,46(-12.27%) | CTCH2002 1,52 ▼ -0,46(-23.23%) | CTCH2003 3,31 ▼ -0,46(-12.20%) | CTCH2101 1,94 ▲ 0,08(4.30%) | CTD 78,30 ▼ -5,70(-6.79%) | CTF 20,10 ▼ -0,20(-0.99%) | CTG 35,90 ▼ -2,70(-6.99%) | CTI 15,90 ▼ -0,20(-1.24%) | CTS 16,65 ▼ -1,20(-6.72%) | CVHM2006 1,90 ▼ -0,21(-9.95%) | CVHM2007 4,19 ▼ -1,21(-22.41%) | CVHM2008 2,71 ▼ -0,69(-20.29%) | CVHM2009 3,12 ▼ -0,68(-17.89%) | CVHM2010 3,10 ▼ -0,50(-13.89%) | CVHM2101 1,78 ▲ 0,06(3.49%) | CVIC2004 1,93 ▼ -0,07(-3.5%) | CVIC2005 2,47 ▼ -0,77(-23.77%) | CVIC2006 2,84 ▼ -0,76(-21.11%) | CVIC2007 1,65 ▼ -0,28(-14.51%) | CVIC2101 1,65 ▲ 0,22(15.38%) | CVJC2004 1,80 ▼ -0,15(-7.69%) | CVJC2005 2,97 ▼ -0,20(-6.31%) | CVJC2006 2,00 ▼ -0,09(-4.31%) | CVNM2007 1,55 ▼ -0,95(-38%) | CVNM2010 2,65 ▼ -0,61(-18.71%) | CVNM2011 1,94 ▼ -0,46(-19.17%) | CVNM2012 7,50 ▼ -1,30(-14.77%) | CVNM2013 2,90 ▼ -0,28(-8.81%) | CVNM2014 2,86 ▼ -0,48(-14.37%) | CVNM2015 2,10 ▼ -0,60(-22.22%) | CVNM2016 1,99 ▼ -0,17(-7.87%) | CVNM2101 1,75 ▲ 0,22(14.38%) | CVPB2010 11,07 ▼ -1,90(-14.65%) | CVPB2011 5,60 ▼ -1,21(-17.77%) | CVPB2012 5,85 ▼ -1,25(-17.61%) | CVPB2013 7,70 ▼ -2,50(-24.51%) | CVPB2014 5,33 ▼ -1,27(-19.24%) | CVPB2015 10,00 ▼ -2,40(-19.35%) | CVPB2016 8,25 ▼ -2,30(-21.80%) | CVPB2017 2,70 ▼ -0,25(-8.47%) | CVRE2007 1,80 ▼ -0,35(-16.28%) | CVRE2009 2,20 ▼ -0,10(-4.35%) | CVRE2010 1,78 ▼ -0,63(-26.14%) | CVRE2011 1,90 ▼ -0,56(-22.76%) | CVRE2012 2,45 ▼ -0,61(-19.93%) | CVRE2013 9,80 ▼ -1,79(-15.44%) | CVRE2014 8,90 ▼ -1,75(-16.43%) | CVRE2015 4,60 ▼ -0,91(-16.52%) | CVRE2101 2,38 ▲ 0,30(14.42%) | CVT 41,00 ▼ -1,05(-2.50%) | D2D 59,90 ▼ -4,50(-6.99%) | DAG 7,60 ▼ -0,55(-6.75%) | DAH 4,48 ▼ -0,29(-6.08%) | DAT 30,00 ▼ -0,20(-0.66%) | DBC 57,50 ▼ -3,70(-6.05%) | DBD 47,50 ▼ -2,50(-5%) | DBT 13,30 ▼ -0,60(-4.32%) | DC4 11,55 ▼ -0,85(-6.85%) | DCL 33,00 ▲ 0,60(1.85%) | DCM 14,25 ▼ -0,85(-5.63%) | DGC 50,80 ▼ -3,00(-5.58%) | DGW 73,60 ▼ -5,50(-6.95%) | DHA 46,60 ▼ -0,90(-1.89%) | DHC 65,50 ▼ -2,80(-4.10%) | DHG 103,00 ▼ -3,20(-3.01%) | DHM 9,60 ▼ -0,09(-0.93%) | DIG 32,45 ▼ -2,40(-6.89%) | DLG 2,07 ▼ -0,15(-6.76%) | DMC 57,20 ▼ -2,90(-4.83%) | DPG 30,45 ▼ -2,15(-6.60%) | DPM 18,70 ▼ -1,40(-6.97%) | DPR 48,80 ▼ -2,60(-5.06%) | DQC 18,00 ▼ -1,30(-6.74%) | DRC 23,65 ▼ -1,60(-6.34%) | DRH 11,45 ▼ -0,85(-6.91%) | DRL 53,90 ▼ -0,40(-0.74%) | DSN 49,40 ▼ -0,40(-0.80%) | DTA 7,00 ▲ 0,37(5.58%) | DTL 0,00 ■ 0,00(0%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 47,40 ▼ -1,40(-2.87%) | DXG 17,30 ▼ -0,85(-4.68%) | DXV 4,30 ▼ -0,23(-5.08%) | E1VFVN30 18,70 ▼ -0,99(-5.03%) | EIB 20,20 ▼ -1,25(-5.83%) | ELC 11,50 ▼ -0,85(-6.88%) | EMC 15,70 ▼ -1,15(-6.82%) | EVE 14,30 ▼ -1,05(-6.84%) | EVG 10,10 ▼ -0,70(-6.48%) | FCM 6,88 ▼ -0,51(-6.90%) | FCN 12,75 ▼ -0,95(-6.93%) | FDC 13,60 ▼ -0,05(-0.37%) | FIR 28,40 ▼ -1,00(-3.40%) | FIT 21,75 ▲ 0,45(2.11%) | FLC 5,28 ▼ -0,26(-4.69%) | FMC 32,55 ▼ -2,35(-6.73%) | FPT 62,00 ▼ -4,30(-6.49%) | FRT 31,95 ▼ -2,40(-6.99%) | FTM 2,05 ▼ -0,13(-5.96%) | FTS 18,15 ▼ -1,30(-6.68%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 7,21 ▼ -0,49(-6.36%) | FUEMAV30 13,10 ▼ -0,77(-5.55%) | FUESSV30 13,96 ▼ -0,63(-4.32%) | FUESSV50 16,50 ▼ -1,10(-6.25%) | FUESSVFL 14,50 ▼ -0,97(-6.27%) | FUEVFVND 18,00 ▼ -0,92(-4.86%) | FUEVN100 14,89 ▼ -0,91(-5.76%) | GAB 195,10 ▼ -0,50(-0.26%) | GAS 85,00 ▼ -5,60(-6.18%) | GDT 39,15 ▼ -0,35(-0.89%) | GEG 19,95 ▼ -0,15(-0.75%) | GEX 22,20 ▼ -1,65(-6.92%) | GIL 45,60 ▼ -3,40(-6.94%) | GMC 27,40 ▲ 1,75(6.82%) | GMD 32,50 ▼ -2,40(-6.88%) | GSP 12,35 ▼ -0,50(-3.89%) | GTA 13,10 ▲ 0,30(2.34%) | GTN 27,85 ▼ -2,05(-6.86%) | GVR 31,70 ▼ -1,60(-4.80%) | HAG 5,86 ▼ -0,44(-6.98%) | HAH 18,85 ▼ -1,40(-6.91%) | HAI 3,45 ▼ -0,25(-6.76%) | HAP 6,79 ▼ -0,49(-6.73%) | HAR 6,10 ▼ -0,40(-6.15%) | HAS 8,45 ▼ -0,05(-0.59%) | HAX 20,30 ▼ -1,50(-6.88%) | HBC 15,80 ▼ -1,15(-6.78%) | HCD 3,16 ▼ -0,23(-6.78%) | HCM 31,00 ▼ -2,30(-6.91%) | HDB 25,35 ▼ -1,90(-6.97%) | HDC 37,10 ▼ -2,60(-6.55%) | HDG 41,80 ▼ -2,70(-6.07%) | HHS 6,97 ▼ -0,51(-6.82%) | HID 3,75 ▼ -0,23(-5.78%) | HII 21,10 ▲ 0,60(2.93%) | HMC 15,40 ▼ -0,20(-1.28%) | HNG 14,45 ▼ -1,05(-6.77%) | HOT 27,05 ▼ -1,00(-3.57%) | HPG 41,60 ▼ -3,00(-6.73%) | HPX 34,40 ■ 0,00(0%) | HQC 2,83 ▼ -0,21(-6.91%) | HRC 60,00 ▼ -2,90(-4.61%) | HSG 24,40 ▼ -1,10(-4.31%) | HSL 6,38 ▼ -0,47(-6.86%) | HT1 17,50 ▼ -1,20(-6.42%) | HTI 16,00 ▲ 0,50(3.23%) | HTL 18,80 ▼ -1,10(-5.53%) | HTN 42,25 ▼ -3,05(-6.73%) | HTV 14,70 ▼ -0,50(-3.29%) | HU1 9,45 ▲ 0,61(6.90%) | HU3 8,20 ■ 0,00(0%) | HUB 29,00 ▼ -0,90(-3.01%) | HVH 10,10 ▼ -0,60(-5.61%) | HVN 28,60 ▼ -2,05(-6.69%) | HVX 4,00 ▼ -0,23(-5.44%) | IBC 20,80 ▼ -0,90(-4.15%) | ICT 25,20 ▼ -1,80(-6.67%) | IDI 7,25 ▼ -0,51(-6.57%) | IJC 25,95 ▼ -1,95(-6.99%) | ILB 25,80 ▼ -1,30(-4.80%) | IMP 55,00 ▼ -2,50(-4.35%) | ITA 7,97 ▼ -0,59(-6.89%) | ITC 17,90 ▼ -0,40(-2.19%) | ITD 10,90 ▼ -0,60(-5.22%) | JVC 5,77 ▼ -0,43(-6.94%) | KBC 36,80 ■ 0,00(0%) | KDC 39,00 ▼ -0,30(-0.76%) | KDH 31,90 ▼ -1,75(-5.20%) | KHP 6,90 ▼ -0,30(-4.17%) | KMR 3,21 ▼ -0,24(-6.96%) | KOS 24,55 ■ 0,00(0%) | KPF 12,70 ▼ -4,20(-24.85%) | KSB 32,50 ▼ -2,40(-6.88%) | L10 0,00 ■ 0,00(0%) | LAF 10,20 ▼ -0,60(-5.56%) | LBM 47,70 ▼ -3,30(-6.47%) | LCG 14,50 ▼ -1,05(-6.75%) | LCM 1,49 ▲ 0,09(6.43%) | LDG 7,86 ▼ -0,59(-6.98%) | LEC 12,30 ▼ -0,70(-5.38%) | LGC 0,00 ■ 0,00(0%) | LGL 5,98 ▼ -0,45(-7.00%) | LHG 36,00 ▼ -2,35(-6.13%) | LIX 51,80 ▼ -3,10(-5.65%) | LM8 13,10 ▲ 0,70(5.65%) | LPB 13,80 ▼ -0,95(-6.44%) | LSS 10,90 ▼ -0,25(-2.24%) | MBB 24,40 ▼ -1,80(-6.87%) | MCG 3,10 ▼ -0,02(-0.64%) | MCP 0,00 ■ 0,00(0%) | MDG 10,50 ■ 0,00(0%) | MHC 8,03 ▼ -0,59(-6.84%) | MSB 18,50 ▼ -1,10(-5.61%) | MSH 41,00 ▼ -2,30(-5.31%) | MSN 90,90 ▼ -4,20(-4.42%) | MWG 120,00 ▼ -6,40(-5.06%) | NAF 22,60 ▼ -1,25(-5.24%) | NAV 19,50 ▼ -0,30(-1.52%) | NBB 24,00 ▼ -1,00(-4%) | NCT 69,70 ▼ -1,90(-2.65%) | NHH 68,00 ▲ 0,70(1.04%) | NKG 15,80 ▼ -0,95(-5.67%) | NLG 31,90 ▼ -1,10(-3.33%) | NNC 38,00 ▼ -0,40(-1.04%) | NSC 77,00 ▼ -3,80(-4.70%) | NT2 23,60 ▼ -1,45(-5.79%) | NTL 22,80 ▼ -1,60(-6.56%) | NVL 70,00 ▼ -1,70(-2.37%) | NVT 5,50 ▼ -0,40(-6.78%) | OGC 8,53 ▼ -0,64(-6.98%) | OPC 0,00 ■ 0,00(0%) | PAC 28,50 ▼ -0,45(-1.55%) | PAN 31,75 ▼ -2,35(-6.89%) | PC1 21,70 ▼ -1,60(-6.87%) | PDN 80,50 ■ 0,00(0%) | PDR 53,40 ▼ -1,60(-2.91%) | PET 17,40 ▼ -1,30(-6.95%) | PGC 18,60 ▼ -0,90(-4.62%) | PGD 32,60 ▼ -2,35(-6.72%) | PGI 20,00 ▼ -0,45(-2.20%) | PHC 12,60 ▼ -0,05(-0.40%) | PHR 67,50 ▼ -3,00(-4.26%) | PIT 5,60 ▼ -0,42(-6.98%) | PJT 11,70 ▼ -0,80(-6.4%) | PLP 11,60 ▼ -0,05(-0.43%) | PLX 53,00 ▼ -3,10(-5.53%) | PME 73,80 ▼ -2,10(-2.77%) | PMG 18,25 ▼ -1,35(-6.89%) | PNC 0,00 ■ 0,00(0%) | PNJ 79,00 ▼ -4,90(-5.84%) | POM 13,35 ▼ -0,75(-5.32%) | POW 13,85 ▼ -0,90(-6.10%) | PPC 25,00 ▼ -0,45(-1.77%) | PSH 18,55 ▼ -0,30(-1.59%) | PTB 61,00 ▼ -2,30(-3.63%) | PTC 7,35 ▼ -0,55(-6.96%) | PTL 6,47 ▼ -0,48(-6.91%) | PVD 21,55 ▼ -1,60(-6.91%) | PVT 16,60 ▼ -0,60(-3.49%) | PXI 3,95 ▲ 0,05(1.28%) | PXS 7,82 ▼ -0,58(-6.90%) | PXT 2,66 ■ 0,00(0%) | QBS 2,98 ▼ -0,22(-6.88%) | QCG 8,46 ▼ -0,63(-6.93%) | RAL 146,00 ▼ -7,30(-4.76%) | RDP 8,65 ▼ -0,10(-1.14%) | REE 52,80 ▼ -1,10(-2.04%) | RIC 7,66 ▲ 0,50(6.98%) | ROS 3,64 ▼ -0,10(-2.67%) | S4A 28,00 ▼ -0,55(-1.93%) | SAB 193,00 ▼ -7,40(-3.69%) | SAM 12,20 ▼ -0,35(-2.79%) | SAV 19,80 ▼ -0,70(-3.41%) | SBA 15,60 ▼ -0,15(-0.95%) | SBT 24,00 ▼ -1,00(-4%) | SBV 12,55 ▼ -0,90(-6.69%) | SC5 23,00 ▲ 0,40(1.77%) | SCD 23,30 ▼ -0,20(-0.85%) | SCR 8,84 ▼ -0,66(-6.95%) | SCS 134,90 ▼ -2,10(-1.53%) | SFC 23,50 ■ 0,00(0%) | SFG 7,72 ▼ -0,58(-6.99%) | SFI 37,00 ▼ -1,70(-4.39%) | SGN 70,00 ▼ -2,50(-3.45%) | SGR 21,95 ▼ -1,65(-6.99%) | SGT 11,50 ▲ 0,55(5.02%) | SHA 5,20 ▼ -0,10(-1.89%) | SHI 9,60 ■ 0,00(0%) | SHP 22,60 ▼ -0,10(-0.44%) | SII 0,00 ■ 0,00(0%) | SJD 17,20 ▼ -0,50(-2.82%) | SJF 3,06 ▼ -0,23(-6.99%) | SJS 27,90 ▼ -1,10(-3.79%) | SKG 12,40 ▼ -0,90(-6.77%) | SMA 8,85 ■ 0,00(0%) | SMB 42,00 ▼ -0,90(-2.10%) | SMC 22,80 ▲ 0,05(0.22%) | SPM 12,60 ▼ -0,40(-3.08%) | SRC 20,00 ▼ -1,40(-6.54%) | SRF 13,50 ▼ -0,40(-2.88%) | SSC 0,00 ■ 0,00(0%) | SSI 33,80 ▼ -2,50(-6.89%) | ST8 0,00 ■ 0,00(0%) | STB 19,20 ▼ -1,40(-6.80%) | STG 15,60 ▼ -0,20(-1.27%) | STK 20,85 ▼ -1,55(-6.92%) | SVC 69,00 ▼ -3,40(-4.70%) | SVI 82,90 ▼ -6,10(-6.85%) | SVT 16,80 ▲ 0,20(1.20%) | SZC 37,70 ▼ -2,80(-6.91%) | SZL 54,80 ▼ -4,00(-6.80%) | TAC 46,90 ▼ -3,40(-6.76%) | TBC 25,20 ▼ -0,80(-3.08%) | TCB 33,90 ▼ -2,30(-6.35%) | TCD 13,80 ▼ -0,60(-4.17%) | TCH 24,35 ▼ -1,80(-6.88%) | TCL 28,90 ▼ -1,65(-5.40%) | TCM 69,70 ▲ 1,80(2.65%) | TCO 10,60 ■ 0,00(0%) | TCR 4,22 ▲ 0,27(6.84%) | TCT 30,30 ▼ -2,15(-6.63%) | TDC 17,40 ▼ -1,30(-6.95%) | TDG 3,46 ▼ -0,25(-6.74%) | TDH 8,45 ▼ -0,48(-5.38%) | TDM 26,05 ▼ -0,95(-3.52%) | TDP 28,05 ▼ -2,10(-6.97%) | TDW 0,00 ■ 0,00(0%) | TEG 6,60 ▼ -0,35(-5.04%) | TGG 1,71 ▼ -0,01(-0.58%) | THG 69,00 ▲ 0,20(0.29%) | THI 27,50 ▼ -0,50(-1.79%) | TIP 52,50 ▼ -2,50(-4.55%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 6,84 ▼ -0,51(-6.94%) | TLG 38,80 ▼ -2,90(-6.95%) | TLH 7,74 ▼ -0,58(-6.97%) | TMP 41,50 ■ 0,00(0%) | TMS 37,10 ▼ -1,10(-2.88%) | TMT 6,32 ▼ -0,47(-6.92%) | TN1 72,80 ▼ -5,20(-6.67%) | TNA 14,00 ▼ -0,80(-5.41%) | TNC 0,00 ■ 0,00(0%) | TNH 29,30 ▼ -2,20(-6.98%) | TNI 3,97 ▼ -0,11(-2.70%) | TNT 2,75 ▲ 0,10(3.77%) | TPB 27,95 ▼ -0,85(-2.95%) | TPC 0,00 ■ 0,00(0%) | TRA 68,00 ▼ -4,00(-5.56%) | TRC 38,50 ▼ -2,30(-5.64%) | TS4 4,05 ▼ -0,12(-2.88%) | TSC 4,48 ▼ -0,33(-6.86%) | TTA 16,70 ▼ -1,25(-6.96%) | TTB 6,77 ▼ -0,50(-6.88%) | TTE 0,00 ■ 0,00(0%) | TTF 6,70 ▼ -0,28(-4.01%) | TV2 54,10 ▼ -2,80(-4.92%) | TVB 15,00 ▲ 0,55(3.81%) | TVS 18,00 ▼ -1,00(-5.26%) | TVT 23,50 ■ 0,00(0%) | TYA 15,00 ▼ -0,55(-3.54%) | UDC 7,70 ▼ -0,43(-5.29%) | UIC 46,00 ▼ -0,95(-2.02%) | VAF 9,53 ▲ 0,02(0.21%) | VCB 99,00 ▼ -4,30(-4.16%) | VCF 220,00 ▼ -15,00(-6.38%) | VCG 46,80 ▼ -0,15(-0.32%) | VCI 60,50 ▼ -3,50(-5.47%) | VDP 32,70 ▲ 0,70(2.19%) | VDS 13,25 ▼ -0,95(-6.69%) | VFG 0,00 ■ 0,00(0%) | VGC 26,90 ▼ -0,40(-1.47%) | VHC 42,00 ▼ -1,35(-3.11%) | VHM 96,80 ▼ -4,20(-4.16%) | VIB 33,00 ▼ -2,30(-6.52%) | VIC 102,70 ▼ -7,60(-6.89%) | VID 8,50 ▼ -0,40(-4.49%) | VIP 9,96 ▼ -0,74(-6.92%) | VIS 18,30 ▼ -1,05(-5.43%) | VIX 27,05 ▼ -1,65(-5.75%) | VJC 127,90 ▼ -4,10(-3.11%) | VMD 22,00 ■ 0,00(0%) | VND 28,55 ▼ -2,10(-6.85%) | VNE 6,07 ▼ -0,43(-6.62%) | VNG 14,00 ▼ -0,10(-0.71%) | VNL 20,00 ▲ 1,30(6.95%) | VNM 107,70 ▼ -5,60(-4.94%) | VNS 10,65 ▼ -0,30(-2.74%) | VOS 4,00 ▼ -0,02(-0.50%) | VPB 33,90 ▼ -2,55(-7.00%) | VPD 14,70 ▼ -0,10(-0.68%) | VPG 17,55 ▼ -1,30(-6.90%) | VPH 5,50 ▼ -0,18(-3.17%) | VPI 36,30 ▼ -0,95(-2.55%) | VPS 13,65 ▼ -0,85(-5.86%) | VRC 11,00 ▲ 0,55(5.26%) | VRE 37,30 ▼ -0,05(-0.13%) | VSC 57,80 ▼ -4,20(-6.77%) | VSH 18,00 ▼ -0,55(-2.96%) | VSI 17,30 ▼ -1,30(-6.99%) | VTB 12,90 ▼ -0,30(-2.27%) | VTO 9,72 ▼ -0,73(-6.99%) | YBM 6,69 ■ 0,00(0%) | YEG 43,50 ▼ -1,50(-3.33%) | TS4: Bị cảnh báo - CLG: Bị cảnh báo - HNG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - RIC: Bị kiểm soát - PXT: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - GTN: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - DHM: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - VIS: Bị kiểm soát - CLG: Bị kiểm soát - DLG: Bị cảnh báo - DTL: Bị kiểm soát - PXS: Bị kiểm soát - LEC: Bị cảnh báo - FTM: Bị cảnh báo - POM: Bị cảnh báo - IBC: Bị cảnh báo - QBS: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - HAG: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - ATG: Bị kiểm soát - YEG: Bị cảnh báo - ANC11607: Bị cảnh báo - ANC11601: Bị cảnh báo - TCR: Bị cảnh báo - TLH: Bị cảnh báo - ATG: Bị kiểm soát đặc biệt - NVT: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - PTC: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát - DTL: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - JVC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -