AAA 13,75 ▲ 0,30(2.23%) | AAM 11,60 ▲ 0,10(0.87%) | ABS 14,35 ▲ 0,05(0.35%) | ABT 0,00 ■ 0,00(0%) | ACC 19,00 ▲ 0,40(2.15%) | ACL 25,45 ▲ 1,05(4.30%) | ADS 9,80 ▼ -0,10(-1.01%) | AGG 27,20 ▲ 0,10(0.37%) | AGM 16,00 ▲ 0,90(5.96%) | AGR 3,54 ■ 0,00(0%) | AMD 3,58 ▲ 0,23(6.87%) | ANV 19,15 ▲ 1,00(5.51%) | APC 19,45 ▲ 1,25(6.87%) | APG 8,92 ■ 0,00(0%) | ASM 6,22 ▲ 0,34(5.78%) | ASP 5,69 ▲ 0,05(0.89%) | AST 55,20 ▼ -0,30(-0.54%) | ATG 0,58 ▲ 0,03(5.45%) | BBC 50,70 ▲ 0,70(1.4%) | BCE 7,92 ▲ 0,05(0.64%) | BCG 6,37 ▼ -0,02(-0.31%) | BFC 13,50 ▲ 0,20(1.50%) | BHN 56,00 ▲ 1,50(2.75%) | BIC 21,50 ▲ 0,10(0.47%) | BID 42,10 ▲ 0,30(0.72%) | BMC 12,75 ▼ -0,25(-1.92%) | BMI 21,50 ▲ 0,30(1.42%) | BMP 50,70 ▲ 1,50(3.05%) | BRC 10,50 ■ 0,00(0%) | BSI 8,19 ■ 0,00(0%) | BTP 15,00 ▲ 0,10(0.67%) | BTT 40,00 ▲ 2,00(5.26%) | BVH 49,75 ▼ -0,10(-0.20%) | BWE 22,70 ▲ 0,70(3.18%) | C32 24,95 ▲ 0,15(0.60%) | C47 11,65 ▲ 0,15(1.30%) | CAV 67,00 ■ 0,00(0%) | CCI 13,60 ■ 0,00(0%) | CCL 7,10 ▼ -0,01(-0.14%) | CCTD2001 2,19 ▲ 0,06(2.82%) | CDC 0,00 ■ 0,00(0%) | CDPM2001 1,10 ▲ 0,30(37.5%) | CDPM2002 2,75 ▲ 0,09(3.38%) | CEE 0,00 ■ 0,00(0%) | CFPT1908 1,10 ▼ -0,07(-5.98%) | CFPT2001 0,53 ▼ -0,01(-1.85%) | CFPT2002 1,83 ▲ 0,11(6.40%) | CFPT2003 11,62 ▼ -0,35(-2.92%) | CFPT2004 9,01 ▼ -0,15(-1.64%) | CFPT2005 8,44 ▼ -0,09(-1.06%) | CGMD2001 0,02 ■ 0,00(0%) | CHDB2001 0,21 ▼ -0,13(-38.24%) | CHDB2003 1,68 ▼ -0,16(-8.70%) | CHP 0,00 ■ 0,00(0%) | CHPG2001 1,72 ▲ 0,12(7.5%) | CHPG2002 1,66 ▲ 0,02(1.22%) | CHPG2004 3,53 ▲ 0,23(6.97%) | CHPG2005 8,20 ▲ 0,17(2.12%) | CHPG2006 3,27 ▲ 0,07(2.19%) | CHPG2007 4,65 ▲ 0,17(3.79%) | CIG 1,60 ▲ 0,10(6.67%) | CII 19,10 ▼ -0,25(-1.29%) | CKG 9,99 ▼ -0,01(-0.1%) | CLC 27,00 ▼ -0,30(-1.10%) | CLG 1,40 ▲ 0,09(6.87%) | CLL 27,90 ▼ -0,10(-0.36%) | CLW 26,50 ▲ 1,50(6%) | CMBB2001 0,05 ▼ -0,03(-37.5%) | CMBB2002 1,47 ▼ -0,13(-8.12%) | CMBB2003 2,41 ▼ -0,15(-5.86%) | CMBB2004 1,48 ▼ -0,22(-12.94%) | CMBB2005 1,18 ▼ -0,12(-9.23%) | CMG 28,20 ■ 0,00(0%) | CMSN2001 1,97 ▼ -0,06(-2.96%) | CMSN2002 2,24 ▼ -0,22(-8.94%) | CMSN2003 1,34 ▼ -0,17(-11.26%) | CMSN2004 2,33 ▼ -0,16(-6.43%) | CMV 14,25 ▲ 0,90(6.74%) | CMWG2001 0,02 ■ 0,00(0%) | CMWG2002 0,11 ■ 0,00(0%) | CMWG2004 0,05 ▼ -0,02(-28.57%) | CMWG2005 5,87 ▲ 0,07(1.21%) | CMWG2006 1,87 ▼ -0,13(-6.5%) | CMX 18,45 ▲ 1,20(6.96%) | CNG 21,30 ▼ -0,05(-0.23%) | CNVL2001 1,16 ▼ -0,03(-2.52%) | COM 42,60 ■ 0,00(0%) | CPNJ2002 4,03 ▲ 0,03(0.75%) | CPNJ2003 1,05 ▼ -0,07(-6.25%) | CPNJ2004 0,94 ▼ -0,02(-2.08%) | CRC 11,40 ▼ -0,05(-0.44%) | CRE 16,55 ▲ 0,05(0.30%) | CREE1905 0,16 ■ 0,00(0%) | CREE2001 0,15 ▲ 0,02(15.38%) | CREE2002 1,94 ▼ -0,01(-0.51%) | CROS2001 0,01 ■ 0,00(0%) | CROS2002 1,13 ▲ 0,22(24.18%) | CSBT2001 0,72 ▼ -0,03(-4%) | CSM 16,00 ■ 0,00(0%) | CSTB2001 0,27 ▼ -0,02(-6.90%) | CSTB2002 1,59 ▼ -0,05(-3.05%) | CSTB2003 1,31 ▼ -0,03(-2.24%) | CSV 23,80 ▲ 0,40(1.71%) | CTCB2001 0,18 ▲ 0,04(28.57%) | CTCB2003 1,30 ■ 0,00(0%) | CTCB2004 2,40 ▲ 0,03(1.27%) | CTD 73,20 ▲ 1,20(1.67%) | CTF 21,30 ▲ 0,05(0.24%) | CTG 24,45 ▼ -0,20(-0.81%) | CTI 19,20 ▼ -0,20(-1.03%) | CTS 7,60 ▲ 0,28(3.83%) | CVHM2001 1,52 ■ 0,00(0%) | CVIC2001 1,49 ▼ -0,04(-2.61%) | CVIC2002 0,78 ▼ -0,05(-6.02%) | CVJC2001 0,69 ■ 0,00(0%) | CVNM2001 0,47 ▲ 0,04(9.30%) | CVNM2002 1,74 ▲ 0,02(1.16%) | CVNM2003 2,73 ▲ 0,03(1.11%) | CVPB2001 2,20 ▲ 0,13(6.28%) | CVPB2003 2,60 ▲ 0,10(4%) | CVPB2005 2,75 ▲ 0,15(5.77%) | CVRE2001 0,20 ■ 0,00(0%) | CVRE2002 0,05 ▼ -0,02(-28.57%) | CVRE2003 1,16 ▲ 0,05(4.50%) | CVRE2004 1,93 ▲ 0,14(7.82%) | CVT 17,85 ▲ 0,05(0.28%) | D2D 62,00 ▲ 0,20(0.32%) | DAG 5,49 ▲ 0,11(2.04%) | DAH 12,30 ▲ 0,35(2.93%) | DAT 0,00 ■ 0,00(0%) | DBC 54,00 ▲ 2,70(5.26%) | DBD 49,00 ■ 0,00(0%) | DCL 21,20 ■ 0,00(0%) | DCM 8,43 ▲ 0,09(1.08%) | DGW 30,90 ▲ 1,00(3.34%) | DHA 31,40 ■ 0,00(0%) | DHC 35,50 ▼ -0,45(-1.25%) | DHG 92,70 ▼ -0,40(-0.43%) | DHM 8,19 ▲ 0,19(2.38%) | DIC 1,87 ▼ -0,05(-2.60%) | DIG 12,70 ■ 0,00(0%) | DLG 1,55 ▲ 0,02(1.31%) | DMC 55,00 ▲ 0,40(0.73%) | DPG 24,35 ▲ 0,40(1.67%) | DPM 14,85 ▲ 0,25(1.71%) | DPR 38,25 ▲ 0,10(0.26%) | DQC 19,35 ▲ 0,35(1.84%) | DRC 19,75 ▲ 0,15(0.77%) | DRH 7,90 ■ 0,00(0%) | DRL 51,00 ▼ -0,40(-0.78%) | DSN 47,45 ▲ 0,15(0.32%) | DTA 4,57 ▲ 0,07(1.56%) | DTL 8,91 ▼ -0,67(-6.99%) | DTT 14,50 ▲ 0,50(3.57%) | DVP 34,60 ▲ 0,25(0.73%) | DXG 12,00 ▲ 0,10(0.84%) | DXV 2,27 ▲ 0,14(6.57%) | E1VFVN30 13,75 ▲ 0,05(0.36%) | EIB 17,70 ▲ 0,05(0.28%) | ELC 5,24 ▲ 0,03(0.58%) | EMC 13,20 ▲ 0,85(6.88%) | EVE 10,70 ▲ 0,45(4.39%) | EVG 3,65 ▲ 0,23(6.73%) | FCM 6,47 ▲ 0,09(1.41%) | FCN 9,85 ▲ 0,20(2.07%) | FDC 13,00 ■ 0,00(0%) | FIR 30,95 ▲ 0,35(1.14%) | FIT 6,36 ▼ -0,03(-0.47%) | FLC 3,12 ▲ 0,08(2.63%) | FMC 28,65 ▲ 1,85(6.90%) | FPT 48,70 ▲ 0,30(0.62%) | FRT 27,45 ▲ 1,75(6.81%) | FTM 1,53 ▼ -0,01(-0.65%) | FTS 13,60 ▲ 0,85(6.67%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 7,78 ▲ 0,34(4.57%) | FUESSV50 12,10 ■ 0,00(0%) | FUESSVFL 9,71 ▼ -0,09(-0.92%) | FUEVFVND 12,34 ▼ -0,08(-0.64%) | GAB 156,00 ▲ 0,60(0.39%) | GAS 77,00 ▼ -1,00(-1.28%) | GDT 28,35 ▲ 0,15(0.53%) | GEG 20,90 ▲ 0,10(0.48%) | GEX 17,45 ▲ 0,45(2.65%) | GIL 19,60 ▲ 0,30(1.55%) | GMC 19,20 ▲ 0,70(3.78%) | GMD 20,85 ▲ 1,00(5.04%) | GSP 10,35 ■ 0,00(0%) | GTA 10,70 ▲ 0,30(2.88%) | GTN 18,45 ▲ 1,20(6.96%) | GVR 12,90 ▲ 0,20(1.57%) | HAG 5,42 ▲ 0,34(6.69%) | HAH 11,80 ▲ 0,15(1.29%) | HAI 3,40 ▲ 0,21(6.58%) | HAP 3,19 ▲ 0,01(0.31%) | HAR 3,40 ▲ 0,13(3.98%) | HAS 0,00 ■ 0,00(0%) | HAX 11,85 ▲ 0,25(2.16%) | HBC 9,63 ▲ 0,63(7%) | HCD 3,27 ▲ 0,21(6.86%) | HCM 20,00 ▲ 0,30(1.52%) | HDB 27,50 ▼ -0,30(-1.08%) | HDC 16,40 ▲ 0,55(3.47%) | HDG 28,60 ▲ 0,20(0.70%) | HHS 4,60 ▲ 0,25(5.75%) | HID 2,62 ■ 0,00(0%) | HII 14,10 ▲ 0,10(0.71%) | HMC 14,20 ▲ 0,10(0.71%) | HNG 15,50 ▲ 0,20(1.31%) | HOT 40,50 ■ 0,00(0%) | HPG 27,05 ▲ 0,45(1.69%) | HPX 27,00 ▼ -0,35(-1.28%) | HQC 1,53 ▲ 0,10(6.99%) | HRC 38,00 ■ 0,00(0%) | HSG 10,60 ▲ 0,68(6.85%) | HSL 5,25 ▲ 0,01(0.19%) | HT1 14,65 ▲ 0,05(0.34%) | HTI 12,70 ▲ 0,05(0.40%) | HTL 12,60 ▼ -0,40(-3.08%) | HTN 19,20 ▲ 0,40(2.13%) | HTT 0,00 ■ 0,00(0%) | HTV 12,80 ▲ 0,10(0.79%) | HU1 5,70 ▼ -0,20(-3.39%) | HU3 7,40 ■ 0,00(0%) | HUB 17,40 ▼ -0,10(-0.57%) | HVG 0,00 ■ 0,00(0%) | HVH 9,20 ▲ 0,60(6.98%) | HVN 28,25 ▲ 0,40(1.44%) | HVX 0,00 ■ 0,00(0%) | IBC 22,35 ▼ -0,05(-0.22%) | ICT 16,70 ▲ 0,80(5.03%) | IDI 4,63 ▲ 0,28(6.44%) | IJC 13,10 ▲ 0,80(6.50%) | ILB 16,60 ▼ -0,20(-1.19%) | IMP 59,90 ▼ -0,40(-0.66%) | ITA 4,64 ▲ 0,30(6.91%) | ITC 0,00 ■ 0,00(0%) | ITD 8,80 ▼ -0,30(-3.30%) | JVC 3,15 ▲ 0,15(5%) | KBC 14,40 ▲ 0,20(1.41%) | KDC 33,45 ▼ -0,05(-0.15%) | KDH 23,35 ▲ 0,35(1.52%) | KHP 8,10 ▼ -0,19(-2.29%) | KMR 2,26 ▲ 0,08(3.67%) | KOS 30,80 ▲ 0,60(1.99%) | KPF 17,00 ▲ 0,35(2.10%) | KSB 27,40 ▼ -0,10(-0.36%) | L10 0,00 ■ 0,00(0%) | LAF 8,36 ▼ -0,61(-6.80%) | LBM 27,90 ▲ 0,90(3.33%) | LCG 7,92 ▼ -0,09(-1.12%) | LCM 0,65 ▲ 0,01(1.56%) | LDG 6,15 ▲ 0,18(3.02%) | LEC 16,80 ▼ -0,10(-0.59%) | LGC 42,90 ▼ -1,00(-2.28%) | LGL 4,80 ▲ 0,01(0.21%) | LHG 18,50 ▲ 0,10(0.54%) | LIX 54,70 ▼ -0,10(-0.18%) | LM8 16,30 ▼ -0,30(-1.81%) | LMH 0,68 ▼ -0,02(-2.86%) | LSS 4,89 ■ 0,00(0%) | MBB 17,90 ▼ -0,10(-0.56%) | MCG 1,66 ▼ -0,01(-0.60%) | MCP 0,00 ■ 0,00(0%) | MDG 11,70 ▲ 0,70(6.36%) | MHC 3,10 ▲ 0,06(1.97%) | MSH 36,50 ▲ 0,30(0.83%) | MSN 63,00 ▼ -0,50(-0.79%) | MWG 86,10 ▲ 0,60(0.70%) | NAF 24,00 ▼ -0,50(-2.04%) | NAV 0,00 ■ 0,00(0%) | NBB 18,80 ▼ -0,20(-1.05%) | NCT 61,40 ■ 0,00(0%) | NHH 48,00 ■ 0,00(0%) | NKG 8,03 ▲ 0,31(4.02%) | NLG 24,25 ▼ -0,05(-0.21%) | NNC 46,50 ▼ -0,35(-0.75%) | NSC 63,20 ▲ 0,10(0.16%) | NT2 21,35 ▲ 0,25(1.18%) | NTL 17,95 ▼ -0,05(-0.28%) | NVL 54,60 ▲ 0,10(0.18%) | NVT 5,00 ■ 0,00(0%) | OGC 3,75 ▲ 0,10(2.74%) | OPC 57,60 ▲ 2,60(4.73%) | PAC 23,40 ▲ 0,90(4%) | PAN 21,70 ▼ -0,05(-0.23%) | PC1 18,10 ▼ -0,10(-0.55%) | PDN 67,70 ■ 0,00(0%) | PDR 26,30 ▲ 0,50(1.94%) | PET 8,55 ▲ 0,15(1.79%) | PGC 17,80 ▼ -0,60(-3.26%) | PGD 29,50 ■ 0,00(0%) | PGI 16,00 ■ 0,00(0%) | PHC 10,20 ■ 0,00(0%) | PHR 54,60 ▲ 0,90(1.68%) | PIT 3,90 ■ 0,00(0%) | PJT 11,00 ■ 0,00(0%) | PLP 8,57 ▼ -0,03(-0.35%) | PLX 47,00 ▼ -0,15(-0.32%) | PME 61,60 ▲ 0,60(0.98%) | PMG 12,15 ■ 0,00(0%) | PNC 10,10 ▲ 0,10(1%) | PNJ 63,70 ■ 0,00(0%) | POM 6,20 ▲ 0,40(6.90%) | POW 10,55 ▼ -0,05(-0.47%) | PPC 25,85 ▲ 1,35(5.51%) | PTB 48,30 ▲ 1,05(2.22%) | PTC 8,70 ■ 0,00(0%) | PTL 3,13 ▼ -0,02(-0.63%) | PVD 11,35 ▲ 0,15(1.34%) | PVT 11,55 ▲ 0,10(0.87%) | PXI 2,57 ▲ 0,11(4.47%) | PXS 4,39 ▼ -0,02(-0.45%) | PXT 1,49 ▲ 0,09(6.43%) | QBS 3,15 ▲ 0,20(6.78%) | QCG 8,55 ▲ 0,32(3.89%) | RAL 79,00 ▼ -0,40(-0.50%) | RDP 9,60 ▼ -0,36(-3.61%) | REE 32,00 ■ 0,00(0%) | RIC 0,00 ■ 0,00(0%) | ROS 3,45 ▲ 0,22(6.81%) | S4A 27,15 ■ 0,00(0%) | SAB 179,00 ■ 0,00(0%) | SAM 9,26 ▲ 0,06(0.65%) | SAV 9,43 ▲ 0,13(1.40%) | SBA 14,35 ▲ 0,15(1.06%) | SBT 15,05 ■ 0,00(0%) | SBV 10,05 ▲ 0,10(1.01%) | SC5 0,00 ■ 0,00(0%) | SCD 22,00 ▼ -1,00(-4.35%) | SCR 5,30 ▲ 0,34(6.85%) | SCS 130,00 ▲ 7,00(5.69%) | SFC 21,40 ▼ -0,30(-1.38%) | SFG 5,84 ▼ -0,01(-0.17%) | SFI 19,30 ▲ 0,55(2.93%) | SGN 71,00 ■ 0,00(0%) | SGR 15,60 ▼ -0,80(-4.88%) | SGT 4,85 ▲ 0,31(6.83%) | SHA 4,05 ▼ -0,03(-0.74%) | SHI 8,89 ▲ 0,04(0.45%) | SHP 24,65 ▼ -0,15(-0.60%) | SII 0,00 ■ 0,00(0%) | SJD 17,30 ▲ 0,05(0.29%) | SJF 2,35 ▲ 0,15(6.82%) | SJS 24,50 ▲ 0,20(0.82%) | SKG 10,80 ▲ 0,50(4.85%) | SMA 12,50 ▼ -0,50(-3.85%) | SMB 31,60 ▼ -0,30(-0.94%) | SMC 11,00 ■ 0,00(0%) | SPM 10,60 ■ 0,00(0%) | SRC 16,40 ▲ 0,35(2.18%) | SRF 13,50 ▲ 0,10(0.75%) | SSC 52,50 ▼ -3,40(-6.08%) | SSI 15,70 ■ 0,00(0%) | ST8 0,00 ■ 0,00(0%) | STB 10,55 ▼ -0,05(-0.47%) | STG 15,40 ▼ -0,05(-0.32%) | STK 17,90 ▲ 0,25(1.42%) | SVC 68,00 ■ 0,00(0%) | SVI 70,20 ▼ -4,80(-6.4%) | SVT 16,35 ▲ 1,05(6.86%) | SZC 21,65 ▲ 0,45(2.12%) | SZL 41,00 ▲ 0,15(0.37%) | TAC 35,80 ▼ -0,40(-1.10%) | TBC 24,00 ■ 0,00(0%) | TCB 21,45 ▲ 0,25(1.18%) | TCD 9,07 ▼ -0,03(-0.33%) | TCH 22,35 ▲ 0,25(1.13%) | TCL 25,80 ▲ 0,20(0.78%) | TCM 19,85 ▲ 0,55(2.85%) | TCO 9,50 ▼ -0,48(-4.81%) | TCR 3,00 ▲ 0,03(1.01%) | TCT 32,50 ▼ -0,25(-0.76%) | TDC 8,30 ▲ 0,20(2.47%) | TDG 1,74 ▲ 0,04(2.35%) | TDH 9,69 ▲ 0,15(1.57%) | TDM 22,90 ▲ 1,00(4.57%) | TDW 26,80 ■ 0,00(0%) | TEG 5,92 ▲ 0,09(1.54%) | TGG 1,00 ▼ -0,06(-5.66%) | THG 54,00 ▲ 3,00(5.88%) | THI 27,00 ▲ 0,40(1.50%) | TIP 21,90 ▼ -0,15(-0.68%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 6,52 ▲ 0,42(6.89%) | TLG 33,30 ▲ 0,40(1.22%) | TLH 3,81 ▲ 0,19(5.25%) | TMP 35,30 ▲ 0,20(0.57%) | TMS 26,70 ▼ -0,10(-0.37%) | TMT 6,00 ▼ -0,35(-5.51%) | TN1 66,00 ■ 0,00(0%) | TNA 18,60 ▼ -0,20(-1.06%) | TNC 19,45 ▲ 1,25(6.87%) | TNI 8,53 ▼ -0,64(-6.98%) | TNT 1,68 ▼ -0,01(-0.59%) | TPB 21,95 ▼ -0,05(-0.23%) | TPC 8,20 ▲ 0,20(2.5%) | TRA 57,80 ■ 0,00(0%) | TRC 29,50 ▼ -0,50(-1.67%) | TS4 3,25 ▲ 0,15(4.84%) | TSC 2,56 ▲ 0,08(3.23%) | TTB 5,06 ▼ -0,38(-6.99%) | TTE 0,00 ■ 0,00(0%) | TTF 3,11 ▼ -0,04(-1.27%) | TV2 80,20 ▲ 1,50(1.91%) | TVB 10,05 ▲ 0,05(0.5%) | TVS 10,80 ▼ -0,05(-0.46%) | TVT 20,45 ▲ 0,25(1.24%) | TYA 13,20 ▲ 0,05(0.38%) | UDC 3,55 ▲ 0,23(6.93%) | UIC 36,90 ▼ -0,50(-1.34%) | VAF 7,26 ▲ 0,47(6.92%) | VCB 89,00 ■ 0,00(0%) | VCF 211,10 ▼ -12,80(-5.72%) | VCI 25,20 ■ 0,00(0%) | VDP 36,00 ▼ -2,30(-6.01%) | VDS 6,00 ▼ -0,20(-3.23%) | VFG 38,85 ■ 0,00(0%) | VGC 19,00 ▼ -0,05(-0.26%) | VHC 37,20 ▲ 2,30(6.59%) | VHM 77,30 ▼ -0,20(-0.26%) | VIC 95,00 ▼ -1,00(-1.04%) | VID 7,16 ▲ 0,46(6.87%) | VIP 5,17 ▼ -0,02(-0.39%) | VIS 0,00 ■ 0,00(0%) | VJC 114,30 ■ 0,00(0%) | VMD 20,80 ▲ 0,30(1.46%) | VND 13,75 ▲ 0,15(1.10%) | VNE 4,40 ▼ -0,14(-3.08%) | VNG 13,70 ■ 0,00(0%) | VNL 0,00 ■ 0,00(0%) | VNM 119,20 ▲ 1,40(1.19%) | VNS 10,80 ▲ 0,10(0.93%) | VOS 1,57 ▲ 0,09(6.08%) | VPB 24,50 ▲ 0,50(2.08%) | VPD 14,80 ▼ -0,10(-0.67%) | VPG 18,75 ▲ 1,15(6.53%) | VPH 4,69 ▲ 0,11(2.40%) | VPI 41,30 ▼ -0,30(-0.72%) | VPS 0,00 ■ 0,00(0%) | VRC 8,60 ▲ 0,44(5.39%) | VRE 28,45 ▲ 0,05(0.18%) | VSC 28,50 ▲ 0,20(0.71%) | VSH 17,60 ■ 0,00(0%) | VSI 24,00 ▲ 0,20(0.84%) | VTB 10,25 ▼ -0,40(-3.76%) | VTO 7,70 ▼ -0,01(-0.13%) | YBM 5,14 ▼ -0,16(-3.02%) | YEG 57,80 ■ 0,00(0%) | DLG: Bị cảnh báo - HTT: Bị tạm ngừng giao dịch - HVG: Bị tạm ngừng giao dịch - DTL: Bị kiểm soát - PXS: Bị kiểm soát - LEC: Bị cảnh báo - HNG: Bị kiểm soát - FTM: Bị cảnh báo - POM: Bị cảnh báo - CEE: Bị cảnh báo - IBC: Bị cảnh báo - QBS: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - HAG: Bị cảnh báo - VNG: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - OGC: Bị kiểm soát - ATG: Bị kiểm soát - RIC: Bị kiểm soát - YEG: Bị cảnh báo - GTN: Bị kiểm soát - ANC11607: Bị cảnh báo - ANC11601: Bị cảnh báo - TCR: Bị cảnh báo - TLH: Bị cảnh báo - GTN: Bị kiểm soát - ATG: Bị kiểm soát đặc biệt - HTT: Bị kiểm soát đặc biệt - HNG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - HTT: Bị cảnh báo - PTC: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - PXT: Bị kiểm soát - PXS: Bị cảnh báo - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -