AAA 9,70 ■ 0,00(0%) | AAM 11,30 ■ 0,00(0%) | ABS 22,05 ■ 0,00(0%) | ABT 33,35 ■ 0,00(0%) | ACC 17,95 ■ 0,00(0%) | ACL 17,75 ■ 0,00(0%) | ADS 9,63 ■ 0,00(0%) | AGG 26,35 ■ 0,00(0%) | AGM 10,00 ■ 0,00(0%) | AGR 2,34 ■ 0,00(0%) | AMD 2,94 ■ 0,00(0%) | ANV 13,45 ■ 0,00(0%) | APC 13,50 ■ 0,00(0%) | APG 8,00 ■ 0,00(0%) | ASM 3,67 ■ 0,00(0%) | ASP 4,90 ■ 0,00(0%) | AST 41,00 ■ 0,00(0%) | ATG 0,56 ■ 0,00(0%) | BBC 42,00 ■ 0,00(0%) | BCE 6,48 ■ 0,00(0%) | BCG 4,50 ■ 0,00(0%) | BFC 9,99 ■ 0,00(0%) | BHN 48,30 ■ 0,00(0%) | BIC 25,00 ■ 0,00(0%) | BID 30,90 ■ 0,00(0%) | BMC 9,49 ■ 0,00(0%) | BMI 15,45 ■ 0,00(0%) | BMP 34,35 ■ 0,00(0%) | BRC 10,50 ■ 0,00(0%) | BSI 8,49 ■ 0,00(0%) | BTP 11,65 ■ 0,00(0%) | BTT 34,90 ■ 0,00(0%) | BVH 36,00 ■ 0,00(0%) | BWE 16,45 ■ 0,00(0%) | C32 20,20 ■ 0,00(0%) | C47 7,31 ■ 0,00(0%) | CAV 54,50 ■ 0,00(0%) | CCI 12,05 ■ 0,00(0%) | CCL 3,98 ■ 0,00(0%) | CDC 13,00 ■ 0,00(0%) | CDPM2001 0,21 ■ 0,00(0%) | CDPM2002 1,41 ■ 0,00(0%) | CEE 17,30 ■ 0,00(0%) | CFPT1905 0,12 ■ 0,00(0%) | CFPT1906 0,01 ■ 0,00(0%) | CFPT1908 0,20 ■ 0,00(0%) | CFPT2001 0,09 ■ 0,00(0%) | CFPT2002 0,29 ■ 0,00(0%) | CGMD1901 0,03 ■ 0,00(0%) | CGMD2001 0,04 ■ 0,00(0%) | CHDB2001 0,07 ■ 0,00(0%) | CHDB2002 0,02 ■ 0,00(0%) | CHDB2003 0,39 ■ 0,00(0%) | CHDB2004 0,01 ■ 0,00(0%) | CHP 18,00 ■ 0,00(0%) | CHPG1907 0,10 ■ 0,00(0%) | CHPG1909 0,07 ■ 0,00(0%) | CHPG2001 0,10 ■ 0,00(0%) | CHPG2002 0,44 ■ 0,00(0%) | CHPG2003 0,11 ■ 0,00(0%) | CHPG2004 0,18 ■ 0,00(0%) | CIG 1,86 ■ 0,00(0%) | CII 18,00 ■ 0,00(0%) | CKG 8,37 ■ 0,00(0%) | CLC 24,55 ■ 0,00(0%) | CLG 1,91 ■ 0,00(0%) | CLL 29,00 ■ 0,00(0%) | CLW 26,85 ■ 0,00(0%) | CMBB1903 0,05 ■ 0,00(0%) | CMBB1905 0,01 ■ 0,00(0%) | CMBB2001 0,09 ■ 0,00(0%) | CMG 23,00 ■ 0,00(0%) | CMSN1902 0,03 ■ 0,00(0%) | CMSN2001 1,23 ■ 0,00(0%) | CMV 18,45 ■ 0,00(0%) | CMWG1907 0,01 ■ 0,00(0%) | CMWG2001 0,02 ■ 0,00(0%) | CMWG2002 0,06 ■ 0,00(0%) | CMWG2003 0,02 ■ 0,00(0%) | CMWG2004 0,09 ■ 0,00(0%) | CMX 10,35 ■ 0,00(0%) | CNG 19,50 ■ 0,00(0%) | CNVL2001 1,75 ■ 0,00(0%) | COM 46,20 ■ 0,00(0%) | CPNJ2001 0,02 ■ 0,00(0%) | CRC 11,15 ■ 0,00(0%) | CRE 15,50 ■ 0,00(0%) | CREE1903 0,05 ■ 0,00(0%) | CREE1905 0,33 ■ 0,00(0%) | CREE2001 0,20 ■ 0,00(0%) | CROS2001 0,03 ■ 0,00(0%) | CSBT2001 1,00 ■ 0,00(0%) | CSM 13,60 ■ 0,00(0%) | CSTB2001 0,20 ■ 0,00(0%) | CSTB2002 0,73 ■ 0,00(0%) | CSV 17,70 ■ 0,00(0%) | CTCB1902 0,40 ■ 0,00(0%) | CTCB2001 0,07 ■ 0,00(0%) | CTCB2002 0,03 ■ 0,00(0%) | CTD 48,30 ■ 0,00(0%) | CTF 21,85 ■ 0,00(0%) | CTG 17,70 ■ 0,00(0%) | CTI 21,00 ■ 0,00(0%) | CTS 5,20 ■ 0,00(0%) | CVHM1902 0,15 ■ 0,00(0%) | CVHM2001 0,96 ■ 0,00(0%) | CVIC1902 0,04 ■ 0,00(0%) | CVIC1903 0,05 ■ 0,00(0%) | CVIC2001 1,40 ■ 0,00(0%) | CVJC1902 0,03 ■ 0,00(0%) | CVJC2001 0,46 ■ 0,00(0%) | CVNM1903 0,09 ■ 0,00(0%) | CVNM1904 0,01 ■ 0,00(0%) | CVNM1905 0,03 ■ 0,00(0%) | CVNM2001 0,24 ■ 0,00(0%) | CVNM2002 1,13 ■ 0,00(0%) | CVPB2001 0,65 ■ 0,00(0%) | CVPB2002 0,05 ■ 0,00(0%) | CVPB2003 0,76 ■ 0,00(0%) | CVPB2004 0,05 ■ 0,00(0%) | CVRE1902 0,01 ■ 0,00(0%) | CVRE1903 0,04 ■ 0,00(0%) | CVRE2001 0,13 ■ 0,00(0%) | CVRE2002 0,09 ■ 0,00(0%) | CVRE2003 0,56 ■ 0,00(0%) | CVT 14,75 ■ 0,00(0%) | D2D 42,30 ■ 0,00(0%) | DAG 5,16 ■ 0,00(0%) | DAH 9,00 ■ 0,00(0%) | DAT 14,90 ■ 0,00(0%) | DBC 18,85 ■ 0,00(0%) | DBD 46,90 ■ 0,00(0%) | DCL 18,35 ■ 0,00(0%) | DCM 5,35 ■ 0,00(0%) | DGW 17,50 ■ 0,00(0%) | DHA 29,20 ■ 0,00(0%) | DHC 31,00 ■ 0,00(0%) | DHG 78,90 ■ 0,00(0%) | DHM 4,29 ■ 0,00(0%) | DIC 1,33 ■ 0,00(0%) | DIG 10,55 ■ 0,00(0%) | DLG 1,48 ■ 0,00(0%) | DMC 45,00 ■ 0,00(0%) | DPG 22,00 ■ 0,00(0%) | DPM 11,40 ■ 0,00(0%) | DPR 34,65 ■ 0,00(0%) | DQC 16,15 ■ 0,00(0%) | DRC 15,45 ■ 0,00(0%) | DRH 3,27 ■ 0,00(0%) | DRL 51,00 ■ 0,00(0%) | DSN 41,40 ■ 0,00(0%) | DTA 3,51 ■ 0,00(0%) | DTL 17,00 ■ 0,00(0%) | DTT 12,00 ■ 0,00(0%) | DVP 29,00 ■ 0,00(0%) | DXG 8,33 ■ 0,00(0%) | DXV 2,70 ■ 0,00(0%) | E1VFVN30 10,10 ■ 0,00(0%) | EIB 15,70 ■ 0,00(0%) | ELC 4,18 ■ 0,00(0%) | EMC 12,00 ■ 0,00(0%) | EVE 7,80 ■ 0,00(0%) | EVG 2,20 ■ 0,00(0%) | FCM 5,89 ■ 0,00(0%) | FCN 6,79 ■ 0,00(0%) | FDC 8,98 ■ 0,00(0%) | FIR 29,10 ■ 0,00(0%) | FIT 4,98 ■ 0,00(0%) | FLC 2,66 ■ 0,00(0%) | FMC 16,20 ■ 0,00(0%) | FPT 40,40 ■ 0,00(0%) | FRT 10,50 ■ 0,00(0%) | FTM 1,32 ■ 0,00(0%) | FTS 10,10 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF1 11,90 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 10,35 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 6,26 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 8,86 ■ 0,00(0%) | FUESSVFL 9,65 ■ 0,00(0%) | GAB 127,50 ■ 0,00(0%) | GAS 54,60 ■ 0,00(0%) | GDT 22,40 ■ 0,00(0%) | GEG 20,00 ■ 0,00(0%) | GEX 13,50 ■ 0,00(0%) | GIL 15,40 ■ 0,00(0%) | GMC 12,75 ■ 0,00(0%) | GMD 15,10 ■ 0,00(0%) | GSP 9,90 ■ 0,00(0%) | GTA 10,75 ■ 0,00(0%) | GTN 14,00 ■ 0,00(0%) | GVR 8,30 ■ 0,00(0%) | HAG 2,55 ■ 0,00(0%) | HAH 8,40 ■ 0,00(0%) | HAI 2,77 ■ 0,00(0%) | HAP 2,92 ■ 0,00(0%) | HAR 2,33 ■ 0,00(0%) | HAS 7,05 ■ 0,00(0%) | HAX 9,88 ■ 0,00(0%) | HBC 6,18 ■ 0,00(0%) | HCD 2,15 ■ 0,00(0%) | HCM 11,50 ■ 0,00(0%) | HDB 17,25 ■ 0,00(0%) | HDC 15,20 ■ 0,00(0%) | HDG 16,20 ■ 0,00(0%) | HHS 3,04 ■ 0,00(0%) | HID 1,98 ■ 0,00(0%) | HII 12,75 ■ 0,00(0%) | HMC 10,55 ■ 0,00(0%) | HNG 12,20 ■ 0,00(0%) | HOT 26,00 ■ 0,00(0%) | HPG 16,35 ■ 0,00(0%) | HPX 28,45 ■ 0,00(0%) | HQC 0,95 ■ 0,00(0%) | HRC 40,50 ■ 0,00(0%) | HSG 4,65 ■ 0,00(0%) | HSL 3,63 ■ 0,00(0%) | HT1 10,50 ■ 0,00(0%) | HTI 10,55 ■ 0,00(0%) | HTL 12,65 ■ 0,00(0%) | HTN 14,80 ■ 0,00(0%) | HTT 1,06 ■ 0,00(0%) | HTV 12,50 ■ 0,00(0%) | HU1 6,30 ■ 0,00(0%) | HU3 6,51 ■ 0,00(0%) | HUB 16,40 ■ 0,00(0%) | HVG 5,26 ■ 0,00(0%) | HVH 7,01 ■ 0,00(0%) | HVN 18,10 ■ 0,00(0%) | HVX 3,46 ■ 0,00(0%) | IBC 21,75 ■ 0,00(0%) | ICT 12,20 ■ 0,00(0%) | IDI 3,06 ■ 0,00(0%) | IJC 8,19 ■ 0,00(0%) | ILB 13,40 ■ 0,00(0%) | IMP 42,05 ■ 0,00(0%) | ITA 1,83 ■ 0,00(0%) | ITC 12,55 ■ 0,00(0%) | ITD 7,40 ■ 0,00(0%) | JVC 2,22 ■ 0,00(0%) | KBC 11,05 ■ 0,00(0%) | KDC 15,35 ■ 0,00(0%) | KDH 18,80 ■ 0,00(0%) | KHP 8,40 ■ 0,00(0%) | KMR 2,05 ■ 0,00(0%) | KOS 27,10 ■ 0,00(0%) | KPF 22,20 ■ 0,00(0%) | KSB 12,20 ■ 0,00(0%) | L10 12,05 ■ 0,00(0%) | LAF 9,44 ■ 0,00(0%) | LBM 25,00 ■ 0,00(0%) | LCG 3,96 ■ 0,00(0%) | LCM 0,59 ■ 0,00(0%) | LDG 4,46 ■ 0,00(0%) | LEC 16,60 ■ 0,00(0%) | LGC 41,50 ■ 0,00(0%) | LGL 4,19 ■ 0,00(0%) | LHG 11,60 ■ 0,00(0%) | LIX 41,45 ■ 0,00(0%) | LM8 23,50 ■ 0,00(0%) | LMH 1,15 ■ 0,00(0%) | LSS 4,00 ■ 0,00(0%) | MBB 13,60 ■ 0,00(0%) | MCG 1,40 ■ 0,00(0%) | MCP 14,25 ■ 0,00(0%) | MDG 11,60 ■ 0,00(0%) | MHC 2,25 ■ 0,00(0%) | MSH 24,80 ■ 0,00(0%) | MSN 49,10 ■ 0,00(0%) | MWG 59,50 ■ 0,00(0%) | NAF 23,00 ■ 0,00(0%) | NAV 17,80 ■ 0,00(0%) | NBB 19,80 ■ 0,00(0%) | NCT 45,60 ■ 0,00(0%) | NHH 37,00 ■ 0,00(0%) | NKG 4,70 ■ 0,00(0%) | NLG 19,70 ■ 0,00(0%) | NNC 41,60 ■ 0,00(0%) | NSC 79,00 ■ 0,00(0%) | NT2 16,60 ■ 0,00(0%) | NTL 15,10 ■ 0,00(0%) | NVL 51,90 ■ 0,00(0%) | NVT 4,26 ■ 0,00(0%) | OGC 2,40 ■ 0,00(0%) | OPC 48,50 ■ 0,00(0%) | PAC 17,50 ■ 0,00(0%) | PAN 19,05 ■ 0,00(0%) | PC1 10,45 ■ 0,00(0%) | PDN 61,00 ■ 0,00(0%) | PDR 25,00 ■ 0,00(0%) | PET 6,45 ■ 0,00(0%) | PGC 12,00 ■ 0,00(0%) | PGD 23,00 ■ 0,00(0%) | PGI 14,20 ■ 0,00(0%) | PHC 9,80 ■ 0,00(0%) | PHR 34,35 ■ 0,00(0%) | PIT 3,72 ■ 0,00(0%) | PJT 10,00 ■ 0,00(0%) | PLP 6,35 ■ 0,00(0%) | PLX 35,80 ■ 0,00(0%) | PME 55,10 ■ 0,00(0%) | PMG 12,80 ■ 0,00(0%) | PNC 10,50 ■ 0,00(0%) | PNJ 48,30 ■ 0,00(0%) | POM 4,10 ■ 0,00(0%) | POW 7,14 ■ 0,00(0%) | PPC 21,00 ■ 0,00(0%) | PTB 32,90 ■ 0,00(0%) | PTC 4,60 ■ 0,00(0%) | PTL 3,56 ■ 0,00(0%) | PVD 7,22 ■ 0,00(0%) | PVT 7,67 ■ 0,00(0%) | PXI 2,17 ■ 0,00(0%) | PXS 2,66 ■ 0,00(0%) | PXT 1,05 ■ 0,00(0%) | QBS 1,82 ■ 0,00(0%) | QCG 5,74 ■ 0,00(0%) | RAL 64,00 ■ 0,00(0%) | RDP 7,00 ■ 0,00(0%) | REE 27,40 ■ 0,00(0%) | RIC 4,33 ■ 0,00(0%) | ROS 3,50 ■ 0,00(0%) | S4A 27,40 ■ 0,00(0%) | SAB 121,10 ■ 0,00(0%) | SAM 9,00 ■ 0,00(0%) | SAV 7,60 ■ 0,00(0%) | SBA 13,30 ■ 0,00(0%) | SBT 12,95 ■ 0,00(0%) | SBV 9,45 ■ 0,00(0%) | SC5 18,50 ■ 0,00(0%) | SCD 23,20 ■ 0,00(0%) | SCR 3,86 ■ 0,00(0%) | SCS 94,90 ■ 0,00(0%) | SFC 16,90 ■ 0,00(0%) | SFG 4,70 ■ 0,00(0%) | SFI 19,35 ■ 0,00(0%) | SGN 62,00 ■ 0,00(0%) | SGR 14,70 ■ 0,00(0%) | SGT 3,63 ■ 0,00(0%) | SHA 3,92 ■ 0,00(0%) | SHI 8,01 ■ 0,00(0%) | SHP 21,50 ■ 0,00(0%) | SII 20,15 ■ 0,00(0%) | SJD 15,70 ■ 0,00(0%) | SJF 1,17 ■ 0,00(0%) | SJS 15,15 ■ 0,00(0%) | SKG 6,99 ■ 0,00(0%) | SMA 13,90 ■ 0,00(0%) | SMB 29,00 ■ 0,00(0%) | SMC 11,00 ■ 0,00(0%) | SPM 11,45 ■ 0,00(0%) | SRC 15,90 ■ 0,00(0%) | SRF 13,70 ■ 0,00(0%) | SSC 52,50 ■ 0,00(0%) | SSI 11,50 ■ 0,00(0%) | ST8 11,75 ■ 0,00(0%) | STB 7,64 ■ 0,00(0%) | STG 15,35 ■ 0,00(0%) | STK 13,75 ■ 0,00(0%) | SVC 46,00 ■ 0,00(0%) | SVI 63,20 ■ 0,00(0%) | SVT 7,70 ■ 0,00(0%) | SZC 12,65 ■ 0,00(0%) | SZL 27,60 ■ 0,00(0%) | TAC 19,60 ■ 0,00(0%) | TBC 22,50 ■ 0,00(0%) | TCB 14,90 ■ 0,00(0%) | TCD 9,95 ■ 0,00(0%) | TCH 16,75 ■ 0,00(0%) | TCL 14,70 ■ 0,00(0%) | TCM 11,55 ■ 0,00(0%) | TCO 12,95 ■ 0,00(0%) | TCR 2,39 ■ 0,00(0%) | TCT 29,60 ■ 0,00(0%) | TDC 6,21 ■ 0,00(0%) | TDG 1,66 ■ 0,00(0%) | TDH 5,88 ■ 0,00(0%) | TDM 16,00 ■ 0,00(0%) | TDW 20,00 ■ 0,00(0%) | TEG 3,20 ■ 0,00(0%) | TGG 0,93 ■ 0,00(0%) | THG 40,80 ■ 0,00(0%) | THI 31,40 ■ 0,00(0%) | TIP 13,90 ■ 0,00(0%) | TIX 29,50 ■ 0,00(0%) | TLD 4,40 ■ 0,00(0%) | TLG 26,95 ■ 0,00(0%) | TLH 2,59 ■ 0,00(0%) | TMP 31,50 ■ 0,00(0%) | TMS 25,55 ■ 0,00(0%) | TMT 5,30 ■ 0,00(0%) | TN1 61,50 ■ 0,00(0%) | TNA 13,55 ■ 0,00(0%) | TNC 11,80 ■ 0,00(0%) | TNI 10,00 ■ 0,00(0%) | TNT 1,40 ■ 0,00(0%) | TPB 18,40 ■ 0,00(0%) | TPC 8,00 ■ 0,00(0%) | TRA 49,00 ■ 0,00(0%) | TRC 22,90 ■ 0,00(0%) | TS4 2,75 ■ 0,00(0%) | TSC 1,92 ■ 0,00(0%) | TTB 2,33 ■ 0,00(0%) | TTE 13,85 ■ 0,00(0%) | TTF 1,86 ■ 0,00(0%) | TV2 48,20 ■ 0,00(0%) | TVB 16,65 ■ 0,00(0%) | TVS 11,10 ■ 0,00(0%) | TVT 23,35 ■ 0,00(0%) | TYA 11,25 ■ 0,00(0%) | UDC 2,79 ■ 0,00(0%) | UIC 34,75 ■ 0,00(0%) | VAF 5,58 ■ 0,00(0%) | VCB 61,00 ■ 0,00(0%) | VCF 200,00 ■ 0,00(0%) | VCI 14,80 ■ 0,00(0%) | VDP 30,00 ■ 0,00(0%) | VDS 6,25 ■ 0,00(0%) | VFG 38,40 ■ 0,00(0%) | VGC 13,80 ■ 0,00(0%) | VHC 21,10 ■ 0,00(0%) | VHM 55,80 ■ 0,00(0%) | VIC 81,40 ■ 0,00(0%) | VID 3,89 ■ 0,00(0%) | VIP 3,99 ■ 0,00(0%) | VIS 22,90 ■ 0,00(0%) | VJC 96,50 ■ 0,00(0%) | VMD 19,15 ■ 0,00(0%) | VND 11,35 ■ 0,00(0%) | VNE 3,35 ■ 0,00(0%) | VNG 12,60 ■ 0,00(0%) | VNL 12,15 ■ 0,00(0%) | VNM 91,20 ■ 0,00(0%) | VNS 7,97 ■ 0,00(0%) | VOS 1,24 ■ 0,00(0%) | VPB 18,20 ■ 0,00(0%) | VPD 13,10 ■ 0,00(0%) | VPG 22,10 ■ 0,00(0%) | VPH 3,31 ■ 0,00(0%) | VPI 41,00 ■ 0,00(0%) | VPS 8,58 ■ 0,00(0%) | VRC 4,65 ■ 0,00(0%) | VRE 19,00 ■ 0,00(0%) | VSC 20,30 ■ 0,00(0%) | VSH 18,65 ■ 0,00(0%) | VSI 21,60 ■ 0,00(0%) | VTB 9,92 ■ 0,00(0%) | VTO 5,95 ■ 0,00(0%) | YBM 3,16 ■ 0,00(0%) | YEG 51,20 ■ 0,00(0%) | ANC11607: Bị cảnh báo - ANC11601: Bị cảnh báo - TCR: Bị cảnh báo - TLH: Bị cảnh báo - GTN: Bị kiểm soát - ATG: Bị kiểm soát đặc biệt - HTT: Bị kiểm soát đặc biệt - HNG: Bị cảnh báo - HAG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - HTT: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - PTC: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - PXT: Bị kiểm soát - PXS: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -