AAA 16,15 ■ 0,00(0%) | AAM 14,60 ■ 0,00(0%) | ABT 43,50 ■ 0,00(0%) | ACC 21,30 ■ 0,00(0%) | ACL 36,95 ■ 0,00(0%) | ADS 13,20 ■ 0,00(0%) | AGF 5,23 ■ 0,00(0%) | AGM 10,55 ■ 0,00(0%) | AGR 4,16 ■ 0,00(0%) | AMD 2,20 ■ 0,00(0%) | ANV 25,60 ■ 0,00(0%) | APC 34,00 ■ 0,00(0%) | APG 9,09 ■ 0,00(0%) | ASM 7,27 ■ 0,00(0%) | ASP 6,49 ■ 0,00(0%) | AST 70,70 ■ 0,00(0%) | ATG 1,41 ■ 0,00(0%) | BBC 63,90 ■ 0,00(0%) | BCE 6,88 ■ 0,00(0%) | BCG 5,48 ■ 0,00(0%) | BFC 24,55 ■ 0,00(0%) | BHN 82,00 ■ 0,00(0%) | BIC 24,65 ■ 0,00(0%) | BID 34,30 ■ 0,00(0%) | BMC 14,30 ■ 0,00(0%) | BMI 21,95 ■ 0,00(0%) | BMP 48,50 ■ 0,00(0%) | BRC 10,45 ■ 0,00(0%) | BSI 10,00 ■ 0,00(0%) | BTP 13,10 ■ 0,00(0%) | BTT 36,35 ■ 0,00(0%) | BVH 94,60 ■ 0,00(0%) | BWE 26,15 ■ 0,00(0%) | C32 30,00 ■ 0,00(0%) | C47 11,50 ■ 0,00(0%) | CAV 57,50 ■ 0,00(0%) | CCI 12,10 ■ 0,00(0%) | CCL 3,24 ■ 0,00(0%) | CDC 15,30 ■ 0,00(0%) | CEE 18,10 ■ 0,00(0%) | CHP 22,50 ■ 0,00(0%) | CIG 3,97 ■ 0,00(0%) | CII 24,45 ■ 0,00(0%) | CLC 34,70 ■ 0,00(0%) | CLG 2,57 ■ 0,00(0%) | CLL 28,20 ■ 0,00(0%) | CLW 20,30 ■ 0,00(0%) | CMG 28,70 ■ 0,00(0%) | CMT 9,55 ■ 0,00(0%) | CMV 13,95 ■ 0,00(0%) | CMX 21,85 ■ 0,00(0%) | CNG 26,65 ■ 0,00(0%) | COM 56,60 ■ 0,00(0%) | CRC 20,30 ■ 0,00(0%) | CRE 26,20 ■ 0,00(0%) | CSM 15,25 ■ 0,00(0%) | CSV 31,00 ■ 0,00(0%) | CTD 140,40 ■ 0,00(0%) | CTF 23,85 ■ 0,00(0%) | CTG 22,35 ■ 0,00(0%) | CTI 24,65 ■ 0,00(0%) | CTS 9,35 ■ 0,00(0%) | CVT 23,85 ■ 0,00(0%) | D2D 95,00 ■ 0,00(0%) | DAG 7,40 ■ 0,00(0%) | DAH 7,22 ■ 0,00(0%) | DAT 18,30 ■ 0,00(0%) | DBD 38,80 ■ 0,00(0%) | DCL 16,90 ■ 0,00(0%) | DCM 8,97 ■ 0,00(0%) | DGW 23,00 ■ 0,00(0%) | DHA 33,70 ■ 0,00(0%) | DHC 36,60 ■ 0,00(0%) | DHG 118,00 ■ 0,00(0%) | DHM 4,90 ■ 0,00(0%) | DIC 3,45 ■ 0,00(0%) | DIG 15,40 ■ 0,00(0%) | DLG 1,56 ■ 0,00(0%) | DMC 75,30 ■ 0,00(0%) | DPG 62,80 ■ 0,00(0%) | DPM 19,85 ■ 0,00(0%) | DPR 37,20 ■ 0,00(0%) | DQC 26,65 ■ 0,00(0%) | DRC 22,10 ■ 0,00(0%) | DRH 8,90 ■ 0,00(0%) | DRL 50,70 ■ 0,00(0%) | DSN 59,20 ■ 0,00(0%) | DTA 6,75 ■ 0,00(0%) | DTL 41,00 ■ 0,00(0%) | DTT 9,40 ■ 0,00(0%) | DVP 38,75 ■ 0,00(0%) | DXG 21,85 ■ 0,00(0%) | DXV 3,50 ■ 0,00(0%) | E1VFVN30 15,00 ■ 0,00(0%) | EIB 17,60 ■ 0,00(0%) | ELC 6,66 ■ 0,00(0%) | EMC 12,60 ■ 0,00(0%) | EVE 15,75 ■ 0,00(0%) | EVG 2,87 ■ 0,00(0%) | FCM 7,50 ■ 0,00(0%) | FCN 14,70 ■ 0,00(0%) | FDC 12,95 ■ 0,00(0%) | FIR 42,30 ■ 0,00(0%) | FIT 2,99 ■ 0,00(0%) | FLC 5,11 ■ 0,00(0%) | FMC 27,00 ■ 0,00(0%) | FPT 44,75 ■ 0,00(0%) | FRT 48,90 ■ 0,00(0%) | FTM 18,50 ■ 0,00(0%) | FTS 16,80 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF1 15,40 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 11,70 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 9,34 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 12,90 ■ 0,00(0%) | GAS 97,10 ■ 0,00(0%) | GDT 40,50 ■ 0,00(0%) | GEX 22,65 ■ 0,00(0%) | GIL 37,50 ■ 0,00(0%) | GMC 43,60 ■ 0,00(0%) | GMD 26,20 ■ 0,00(0%) | GSP 14,20 ■ 0,00(0%) | GTA 13,10 ■ 0,00(0%) | GTN 16,60 ■ 0,00(0%) | HAG 5,87 ■ 0,00(0%) | HAH 13,60 ■ 0,00(0%) | HAI 1,74 ■ 0,00(0%) | HAP 3,65 ■ 0,00(0%) | HAR 3,94 ■ 0,00(0%) | HAS 9,50 ■ 0,00(0%) | HAX 16,50 ■ 0,00(0%) | HBC 18,30 ■ 0,00(0%) | HCD 4,58 ■ 0,00(0%) | HCM 28,60 ■ 0,00(0%) | HDB 30,30 ■ 0,00(0%) | HDC 15,80 ■ 0,00(0%) | HDG 41,15 ■ 0,00(0%) | HHS 4,05 ■ 0,00(0%) | HID 2,62 ■ 0,00(0%) | HII 14,65 ■ 0,00(0%) | HLG 8,80 ■ 0,00(0%) | HMC 19,00 ■ 0,00(0%) | HNG 15,95 ■ 0,00(0%) | HOT 31,00 ■ 0,00(0%) | HPG 31,60 ■ 0,00(0%) | HPX 24,55 ■ 0,00(0%) | HQC 1,44 ■ 0,00(0%) | HRC 46,05 ■ 0,00(0%) | HSG 9,06 ■ 0,00(0%) | HSL 10,40 ■ 0,00(0%) | HT1 15,05 ■ 0,00(0%) | HTI 12,00 ■ 0,00(0%) | HTL 17,50 ■ 0,00(0%) | HTN 21,00 ■ 0,00(0%) | HTT 1,69 ■ 0,00(0%) | HTV 15,40 ■ 0,00(0%) | HU1 9,09 ■ 0,00(0%) | HU3 9,30 ■ 0,00(0%) | HUB 18,80 ■ 0,00(0%) | HVG 6,40 ■ 0,00(0%) | HVH 23,35 ■ 0,00(0%) | HVX 3,64 ■ 0,00(0%) | IBC 24,30 ■ 0,00(0%) | ICF 1,28 ■ 0,00(0%) | IDI 7,65 ■ 0,00(0%) | IJC 11,60 ■ 0,00(0%) | IMP 50,70 ■ 0,00(0%) | ITA 3,20 ■ 0,00(0%) | ITC 13,70 ■ 0,00(0%) | ITD 11,80 ■ 0,00(0%) | JVC 3,17 ■ 0,00(0%) | KAC 14,70 ■ 0,00(0%) | KBC 14,25 ■ 0,00(0%) | KDC 21,10 ■ 0,00(0%) | KDH 31,00 ■ 0,00(0%) | KHP 10,10 ■ 0,00(0%) | KMR 2,86 ■ 0,00(0%) | KPF 29,80 ■ 0,00(0%) | KSB 27,00 ■ 0,00(0%) | KSH 1,21 ■ 0,00(0%) | L10 21,65 ■ 0,00(0%) | LAF 5,12 ■ 0,00(0%) | LBM 31,30 ■ 0,00(0%) | LCG 10,80 ■ 0,00(0%) | LCM 0,74 ■ 0,00(0%) | LDG 13,30 ■ 0,00(0%) | LEC 17,00 ■ 0,00(0%) | LGC 32,85 ■ 0,00(0%) | LGL 9,00 ■ 0,00(0%) | LHG 20,80 ■ 0,00(0%) | LIX 45,80 ■ 0,00(0%) | LM8 20,25 ■ 0,00(0%) | LMH 11,50 ■ 0,00(0%) | LSS 6,40 ■ 0,00(0%) | MBB 22,15 ■ 0,00(0%) | MCG 3,10 ■ 0,00(0%) | MCP 28,00 ■ 0,00(0%) | MDG 12,45 ■ 0,00(0%) | MHC 4,85 ■ 0,00(0%) | MSH 51,60 ■ 0,00(0%) | MSN 83,10 ■ 0,00(0%) | MWG 84,10 ■ 0,00(0%) | NAF 15,25 ■ 0,00(0%) | NAV 9,69 ■ 0,00(0%) | NBB 19,35 ■ 0,00(0%) | NCT 70,80 ■ 0,00(0%) | NKG 7,13 ■ 0,00(0%) | NLG 26,60 ■ 0,00(0%) | NNC 50,50 ■ 0,00(0%) | NSC 90,00 ■ 0,00(0%) | NT2 26,75 ■ 0,00(0%) | NTL 17,60 ■ 0,00(0%) | NVL 56,60 ■ 0,00(0%) | NVT 9,40 ■ 0,00(0%) | OGC 5,63 ■ 0,00(0%) | OPC 49,00 ■ 0,00(0%) | PAC 38,50 ■ 0,00(0%) | PAN 37,50 ■ 0,00(0%) | PC1 22,80 ■ 0,00(0%) | PDN 79,00 ■ 0,00(0%) | PDR 27,60 ■ 0,00(0%) | PET 9,10 ■ 0,00(0%) | PGC 15,50 ■ 0,00(0%) | PGD 34,90 ■ 0,00(0%) | PGI 16,45 ■ 0,00(0%) | PHC 13,50 ■ 0,00(0%) | PHR 47,90 ■ 0,00(0%) | PIT 5,00 ■ 0,00(0%) | PJT 12,95 ■ 0,00(0%) | PLP 11,90 ■ 0,00(0%) | PLX 57,70 ■ 0,00(0%) | PME 57,90 ■ 0,00(0%) | PMG 20,35 ■ 0,00(0%) | PNC 15,00 ■ 0,00(0%) | PNJ 99,70 ■ 0,00(0%) | POM 8,98 ■ 0,00(0%) | POW 14,85 ■ 0,00(0%) | PPC 23,70 ■ 0,00(0%) | PPI 0,75 ■ 0,00(0%) | PTB 62,80 ■ 0,00(0%) | PTC 5,87 ■ 0,00(0%) | PTL 2,50 ■ 0,00(0%) | PVD 17,55 ■ 0,00(0%) | PVT 17,30 ■ 0,00(0%) | PXI 2,46 ■ 0,00(0%) | PXS 4,24 ■ 0,00(0%) | PXT 1,70 ■ 0,00(0%) | QBS 4,15 ■ 0,00(0%) | QCG 5,23 ■ 0,00(0%) | RAL 88,00 ■ 0,00(0%) | RDP 9,90 ■ 0,00(0%) | REE 31,55 ■ 0,00(0%) | RIC 6,42 ■ 0,00(0%) | ROS 32,55 ■ 0,00(0%) | S4A 28,10 ■ 0,00(0%) | SAB 250,80 ■ 0,00(0%) | SAM 7,50 ■ 0,00(0%) | SAV 10,30 ■ 0,00(0%) | SBA 14,50 ■ 0,00(0%) | SBT 18,20 ■ 0,00(0%) | SBV 11,30 ■ 0,00(0%) | SC5 30,00 ■ 0,00(0%) | SCD 21,00 ■ 0,00(0%) | SCR 7,32 ■ 0,00(0%) | SCS 160,00 ■ 0,00(0%) | SFC 24,00 ■ 0,00(0%) | SFG 13,35 ■ 0,00(0%) | SFI 27,10 ■ 0,00(0%) | SGN 131,50 ■ 0,00(0%) | SGR 18,30 ■ 0,00(0%) | SGT 5,30 ■ 0,00(0%) | SHA 5,85 ■ 0,00(0%) | SHI 8,00 ■ 0,00(0%) | SHP 22,50 ■ 0,00(0%) | SII 15,45 ■ 0,00(0%) | SJD 21,25 ■ 0,00(0%) | SJF 4,03 ■ 0,00(0%) | SJS 22,95 ■ 0,00(0%) | SKG 14,90 ■ 0,00(0%) | SMA 15,50 ■ 0,00(0%) | SMB 33,50 ■ 0,00(0%) | SMC 16,00 ■ 0,00(0%) | SPM 13,70 ■ 0,00(0%) | SRC 18,30 ■ 0,00(0%) | SRF 14,50 ■ 0,00(0%) | SSC 64,30 ■ 0,00(0%) | SSI 27,10 ■ 0,00(0%) | ST8 17,40 ■ 0,00(0%) | STB 12,30 ■ 0,00(0%) | STG 17,60 ■ 0,00(0%) | STK 22,10 ■ 0,00(0%) | SVC 45,00 ■ 0,00(0%) | SVI 49,90 ■ 0,00(0%) | SVT 5,96 ■ 0,00(0%) | SZC 15,30 ■ 0,00(0%) | SZL 39,90 ■ 0,00(0%) | TAC 26,60 ■ 0,00(0%) | TBC 26,20 ■ 0,00(0%) | TCB 25,50 ■ 0,00(0%) | TCD 13,80 ■ 0,00(0%) | TCH 22,60 ■ 0,00(0%) | TCL 23,20 ■ 0,00(0%) | TCM 29,50 ■ 0,00(0%) | TCO 11,65 ■ 0,00(0%) | TCR 1,90 ■ 0,00(0%) | TCT 59,90 ■ 0,00(0%) | TDC 8,65 ■ 0,00(0%) | TDG 2,95 ■ 0,00(0%) | TDH 11,60 ■ 0,00(0%) | TDM 28,50 ■ 0,00(0%) | TDW 31,50 ■ 0,00(0%) | TEG 7,18 ■ 0,00(0%) | TGG 2,94 ■ 0,00(0%) | THG 37,00 ■ 0,00(0%) | THI 37,70 ■ 0,00(0%) | TIE 9,60 ■ 0,00(0%) | TIP 19,20 ■ 0,00(0%) | TIX 27,55 ■ 0,00(0%) | TLD 6,00 ■ 0,00(0%) | TLG 60,00 ■ 0,00(0%) | TLH 5,20 ■ 0,00(0%) | TMP 36,70 ■ 0,00(0%) | TMS 31,00 ■ 0,00(0%) | TMT 8,50 ■ 0,00(0%) | TNA 13,90 ■ 0,00(0%) | TNC 14,80 ■ 0,00(0%) | TNI 9,25 ■ 0,00(0%) | TNT 2,12 ■ 0,00(0%) | TPB 20,90 ■ 0,00(0%) | TPC 11,40 ■ 0,00(0%) | TRA 74,00 ■ 0,00(0%) | TRC 25,00 ■ 0,00(0%) | TS4 5,87 ■ 0,00(0%) | TSC 1,55 ■ 0,00(0%) | TTB 21,50 ■ 0,00(0%) | TTE 10,70 ■ 0,00(0%) | TTF 3,72 ■ 0,00(0%) | TVB 18,40 ■ 0,00(0%) | TVS 14,20 ■ 0,00(0%) | TVT 31,00 ■ 0,00(0%) | TYA 12,40 ■ 0,00(0%) | UDC 4,70 ■ 0,00(0%) | UIC 33,80 ■ 0,00(0%) | VAF 10,40 ■ 0,00(0%) | VCB 65,50 ■ 0,00(0%) | VCF 149,90 ■ 0,00(0%) | VCI 38,00 ■ 0,00(0%) | VDP 30,25 ■ 0,00(0%) | VDS 7,80 ■ 0,00(0%) | VFG 39,90 ■ 0,00(0%) | VHC 86,20 ■ 0,00(0%) | VHG 0,63 ■ 0,00(0%) | VHM 89,90 ■ 0,00(0%) | VIC 113,70 ■ 0,00(0%) | VID 5,67 ■ 0,00(0%) | VIP 6,41 ■ 0,00(0%) | VIS 24,00 ■ 0,00(0%) | VJC 118,00 ■ 0,00(0%) | VMD 19,00 ■ 0,00(0%) | VND 16,70 ■ 0,00(0%) | VNE 4,19 ■ 0,00(0%) | VNG 23,90 ■ 0,00(0%) | VNL 15,85 ■ 0,00(0%) | VNM 136,50 ■ 0,00(0%) | VNS 14,55 ■ 0,00(0%) | VOS 1,60 ■ 0,00(0%) | VPB 20,20 ■ 0,00(0%) | VPD 16,50 ■ 0,00(0%) | VPG 22,60 ■ 0,00(0%) | VPH 6,37 ■ 0,00(0%) | VPI 41,60 ■ 0,00(0%) | VPK 3,20 ■ 0,00(0%) | VPS 11,10 ■ 0,00(0%) | VRC 16,45 ■ 0,00(0%) | VRE 32,90 ■ 0,00(0%) | VSC 40,30 ■ 0,00(0%) | VSH 17,30 ■ 0,00(0%) | VSI 30,00 ■ 0,00(0%) | VTB 17,00 ■ 0,00(0%) | VTO 8,50 ■ 0,00(0%) | YBM 11,70 ■ 0,00(0%) | YEG 121,00 ■ 0,00(0%) | VIS: Bị cảnh báo - HOSE: Thông báo tuyển dụng Đợt 1 năm 2019 - AAM: Bị kiểm soát - QCG: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát - HAI: Bị kiểm soát đặc biệt - MCG: Bị kiểm soát - PTC: Bị kiểm soát - C47: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - VOS: Bị cảnh báo - AAM: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - ATG: Bị cảnh báo - KAC: Bị kiểm soát đặc biệt - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - HAG: Bị cảnh báo - TTF: Bị cảnh báo - VHG: Bị kiểm soát - PPI: Bị kiểm soát - TIE: Bị cảnh báo - SCD: Bị cảnh báo - VPK: Bị cảnh báo - ICF: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - SGT: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - SAV: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát đặc biệt - PXT: Bị cảnh báo -