AAA 12,60 ▲ 0,05(0.40%) | AAM 12,70 ■ 0,00(0%) | ABT 33,15 ▲ 2,15(6.94%) | ACC 19,40 ■ 0,00(0%) | ACL 22,90 ▲ 0,95(4.33%) | ADS 0,00 ■ 0,00(0%) | AGF 3,99 ▼ -0,29(-6.78%) | AGG 30,10 ▲ 0,30(1.01%) | AGM 10,40 ▲ 0,05(0.48%) | AGR 3,60 ▲ 0,20(5.88%) | AMD 1,95 ▲ 0,07(3.72%) | ANV 22,30 ▲ 0,20(0.90%) | APC 20,10 ▲ 0,20(1.01%) | APG 10,55 ▲ 0,65(6.57%) | ASM 6,50 ▲ 0,16(2.52%) | ASP 7,20 ▲ 0,11(1.55%) | AST 87,00 ▲ 0,70(0.81%) | ATG 0,64 ▲ 0,01(1.59%) | BBC 59,90 ▲ 2,10(3.63%) | BCE 6,95 ■ 0,00(0%) | BCG 6,50 ▲ 0,27(4.33%) | BFC 12,10 ▲ 0,15(1.26%) | BHN 72,00 ▲ 1,00(1.41%) | BIC 28,00 ▲ 0,40(1.45%) | BID 55,50 ▲ 1,50(2.78%) | BMC 13,90 ■ 0,00(0%) | BMI 26,00 ▲ 0,60(2.36%) | BMP 45,40 ■ 0,00(0%) | BRC 10,90 ▲ 0,70(6.86%) | BSI 8,23 ▲ 0,53(6.88%) | BTP 12,85 ▲ 0,05(0.39%) | BTT 0,00 ■ 0,00(0%) | BVH 67,00 ▲ 1,10(1.67%) | BWE 22,20 ▼ -0,10(-0.45%) | C32 21,60 ■ 0,00(0%) | C47 10,40 ▼ -0,15(-1.42%) | CAV 56,00 ▼ -0,80(-1.41%) | CCI 14,40 ▲ 0,90(6.67%) | CCL 7,10 ■ 0,00(0%) | CDC 15,35 ▼ -1,15(-6.97%) | CDPM2001 0,64 ▼ -0,03(-4.48%) | CEE 0,00 ■ 0,00(0%) | CFPT1905 5,55 ▼ -0,18(-3.14%) | CFPT1906 1,00 ▲ 0,01(1.01%) | CFPT1908 2,78 ▼ -0,02(-0.71%) | CFPT2001 1,38 ▲ 1,38(0%) | CGMD1901 0,43 ▲ 0,01(2.38%) | CGMD2001 0,56 ▲ 0,56(0%) | CHDB2001 2,34 ▼ -0,10(-4.10%) | CHP 20,40 ▲ 0,05(0.25%) | CHPG1907 6,37 ▲ 0,37(6.17%) | CHPG1909 1,90 ▲ 0,12(6.74%) | CHPG2001 2,48 ▲ 2,48(0%) | CIG 2,14 ▼ -0,09(-4.04%) | CII 25,50 ▼ -0,40(-1.54%) | CLC 32,00 ▲ 0,05(0.16%) | CLG 2,96 ▼ -0,22(-6.92%) | CLL 26,20 ▲ 0,20(0.77%) | CLW 26,20 ▲ 1,60(6.50%) | CMBB1903 2,45 ▼ -0,04(-1.61%) | CMBB1905 0,94 ▼ -0,01(-1.05%) | CMBB2001 1,90 ▲ 1,90(0%) | CMG 34,40 ▲ 0,80(2.38%) | CMSN1902 0,54 ▼ -0,05(-8.47%) | CMSN1903 1,04 ■ 0,00(0%) | CMV 0,00 ■ 0,00(0%) | CMWG1907 0,90 ▼ -0,10(-10%) | CMWG2001 2,04 ▲ 2,04(0%) | CMX 12,55 ▲ 0,80(6.81%) | CNG 24,30 ▼ -0,20(-0.82%) | CNVL1901 0,21 ▼ -0,03(-12.5%) | COM 49,95 ■ 0,00(0%) | CRC 13,45 ■ 0,00(0%) | CRE 24,10 ▲ 0,30(1.26%) | CREE1903 4,48 ▼ -0,37(-7.63%) | CREE1905 2,00 ▼ -0,05(-2.44%) | CREE2001 1,11 ▲ 1,11(0%) | CROS2001 0,36 ▲ 0,02(5.88%) | CSBT1901 0,27 ▼ -0,03(-10%) | CSM 14,00 ■ 0,00(0%) | CSTB2001 1,64 ▼ -0,03(-1.80%) | CSV 21,25 ▲ 0,15(0.71%) | CTCB1902 4,51 ▲ 0,10(2.27%) | CTCB2001 1,96 ▲ 1,96(0%) | CTD 53,40 ▲ 0,40(0.75%) | CTF 23,20 ▲ 0,40(1.75%) | CTG 25,60 ▲ 0,30(1.19%) | CTI 22,90 ▲ 1,00(4.57%) | CTS 7,39 ▲ 0,19(2.64%) | CVHM1901 1,15 ▲ 0,17(17.35%) | CVHM1902 11,78 ▲ 1,25(11.87%) | CVHM1903 1,81 ▲ 0,27(17.53%) | CVIC1902 11,98 ▼ -0,12(-0.99%) | CVIC1903 1,06 ▼ -0,01(-0.93%) | CVJC1901 1,18 ▼ -0,03(-2.48%) | CVJC1902 25,90 ▼ -0,17(-0.65%) | CVNM1902 0,98 ▼ -0,03(-2.97%) | CVNM1903 14,90 ▼ -0,44(-2.87%) | CVNM1904 0,70 ▼ -0,05(-6.67%) | CVNM1905 1,20 ▲ 0,04(3.45%) | CVNM1906 5,66 ■ 0,00(0%) | CVNM2001 1,67 ▲ 1,67(0%) | CVPB1901 5,56 ▼ -0,19(-3.30%) | CVPB2001 2,63 ▲ 2,63(0%) | CVRE1902 0,85 ▲ 0,10(13.33%) | CVRE1903 1,43 ▼ -0,03(-2.05%) | CVRE1904 1,00 ▲ 0,01(1.01%) | CVRE2001 1,29 ▼ -0,01(-0.77%) | CVRE2002 1,25 ▲ 1,25(0%) | CVT 21,20 ■ 0,00(0%) | D2D 64,00 ▼ -2,00(-3.03%) | DAG 6,70 ■ 0,00(0%) | DAH 8,58 ▲ 0,08(0.94%) | DAT 17,35 ■ 0,00(0%) | DBC 22,90 ▲ 0,40(1.78%) | DBD 55,00 ▲ 0,60(1.10%) | DCL 25,00 ▲ 0,55(2.25%) | DCM 6,08 ▲ 0,13(2.18%) | DGW 25,80 ■ 0,00(0%) | DHA 32,35 ▲ 0,85(2.70%) | DHC 41,20 ▲ 1,20(3%) | DHG 88,00 ▼ -0,30(-0.34%) | DHM 4,05 ■ 0,00(0%) | DIC 2,66 ▲ 0,17(6.83%) | DIG 13,00 ▼ -0,10(-0.76%) | DLG 1,97 ■ 0,00(0%) | DMC 71,40 ▼ -0,30(-0.42%) | DPG 30,20 ▼ -0,05(-0.17%) | DPM 12,60 ▼ -0,05(-0.40%) | DPR 39,00 ▼ -1,55(-3.82%) | DQC 15,80 ▲ 0,05(0.32%) | DRC 26,05 ▲ 0,05(0.19%) | DRH 3,40 ▲ 0,22(6.92%) | DRL 54,00 ▲ 1,30(2.47%) | DSN 58,80 ■ 0,00(0%) | DTA 5,74 ▲ 0,05(0.88%) | DTL 16,60 ▼ -1,10(-6.21%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 36,70 ▲ 0,40(1.10%) | DXG 13,05 ▲ 0,20(1.56%) | DXV 3,30 ■ 0,00(0%) | E1VFVN30 15,10 ▼ -0,70(-4.43%) | EIB 17,45 ▼ -0,05(-0.29%) | ELC 6,73 ▼ -0,03(-0.44%) | EMC 0,00 ■ 0,00(0%) | EVE 10,40 ▼ -0,05(-0.48%) | EVG 2,54 ▼ -0,03(-1.17%) | FCM 6,99 ▲ 0,39(5.91%) | FCN 10,30 ▲ 0,33(3.31%) | FDC 13,00 ▲ 0,70(5.69%) | FIR 30,70 ■ 0,00(0%) | FIT 9,02 ▲ 0,17(1.92%) | FLC 4,41 ▲ 0,16(3.76%) | FMC 26,10 ▲ 0,10(0.38%) | FPT 56,50 ▲ 1,00(1.80%) | FRT 18,30 ■ 0,00(0%) | FTM 1,89 ■ 0,00(0%) | FTS 12,40 ▲ 0,45(3.77%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 0,00 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 13,05 ▲ 0,05(0.38%) | GAB 38,65 ▲ 2,50(6.92%) | GAS 94,90 ■ 0,00(0%) | GDT 31,00 ▲ 0,50(1.64%) | GEG 25,30 ▲ 0,20(0.80%) | GEX 19,80 ■ 0,00(0%) | GIL 17,50 ▲ 1,10(6.71%) | GMC 20,00 ▲ 0,90(4.71%) | GMD 21,55 ▲ 0,15(0.70%) | GSP 0,00 ■ 0,00(0%) | GTA 0,00 ■ 0,00(0%) | GTN 18,20 ▼ -0,10(-0.55%) | HAG 3,98 ▲ 0,06(1.53%) | HAH 11,50 ▲ 0,05(0.44%) | HAI 2,79 ▲ 0,18(6.90%) | HAP 3,43 ▲ 0,13(3.94%) | HAR 3,24 ▲ 0,08(2.53%) | HAS 7,00 ▼ -0,05(-0.71%) | HAX 14,35 ▲ 0,05(0.35%) | HBC 11,70 ■ 0,00(0%) | HCD 2,46 ▲ 0,03(1.23%) | HCM 22,20 ▲ 0,25(1.14%) | HDB 29,00 ▲ 0,05(0.17%) | HDC 22,55 ▲ 0,30(1.35%) | HDG 29,90 ▼ -0,10(-0.33%) | HHS 3,40 ■ 0,00(0%) | HID 2,37 ▲ 0,01(0.42%) | HII 9,79 ■ 0,00(0%) | HMC 11,45 ▲ 0,45(4.09%) | HNG 14,05 ■ 0,00(0%) | HOT 0,00 ■ 0,00(0%) | HPG 26,30 ▲ 0,45(1.74%) | HPX 26,50 ▲ 0,15(0.57%) | HQC 1,08 ▲ 0,01(0.93%) | HRC 0,00 ■ 0,00(0%) | HSG 8,98 ▲ 0,43(5.03%) | HSL 7,48 ▲ 0,08(1.08%) | HT1 14,90 ■ 0,00(0%) | HTI 11,45 ▲ 0,15(1.33%) | HTL 16,80 ■ 0,00(0%) | HTN 18,40 ▲ 0,10(0.55%) | HTT 1,07 ▲ 0,05(4.90%) | HTV 13,30 ▲ 0,10(0.76%) | HU1 0,00 ■ 0,00(0%) | HU3 7,85 ■ 0,00(0%) | HUB 19,00 ▼ -0,70(-3.55%) | HVG 8,60 ▲ 0,09(1.06%) | HVH 14,05 ▲ 0,05(0.36%) | HVN 32,80 ▲ 0,05(0.15%) | HVX 0,00 ■ 0,00(0%) | IBC 20,45 ▲ 0,05(0.25%) | ICT 15,95 ▼ -1,20(-7.00%) | IDI 5,01 ▲ 0,09(1.83%) | IJC 14,25 ▲ 0,10(0.71%) | ILB 15,95 ▲ 0,05(0.31%) | IMP 50,00 ▲ 0,50(1.01%) | ITA 2,64 ■ 0,00(0%) | ITC 16,20 ▼ -0,30(-1.82%) | ITD 9,80 ▼ -0,10(-1.01%) | JVC 3,04 ▼ -0,01(-0.33%) | KBC 15,30 ▲ 0,10(0.66%) | KDC 19,20 ▲ 0,10(0.52%) | KDH 25,90 ▲ 0,05(0.19%) | KHP 9,50 ■ 0,00(0%) | KMR 2,70 ▲ 0,06(2.27%) | KOS 29,20 ▲ 0,50(1.74%) | KPF 24,60 ▲ 1,60(6.96%) | KSB 17,05 ▲ 0,50(3.02%) | L10 12,15 ▼ -0,20(-1.62%) | LAF 9,75 ▲ 0,63(6.91%) | LBM 27,40 ▼ -0,60(-2.14%) | LCG 7,51 ■ 0,00(0%) | LCM 0,69 ▲ 0,01(1.47%) | LDG 8,00 ▲ 0,10(1.27%) | LEC 16,10 ▲ 0,20(1.26%) | LGC 0,00 ■ 0,00(0%) | LGL 7,29 ▼ -0,19(-2.54%) | LHG 15,45 ■ 0,00(0%) | LIX 44,80 ▲ 2,00(4.67%) | LM8 18,15 ▲ 1,15(6.76%) | LMH 2,92 ▼ -0,21(-6.71%) | LSS 4,79 ■ 0,00(0%) | MBB 22,40 ▼ -0,15(-0.67%) | MCG 1,73 ■ 0,00(0%) | MCP 14,45 ■ 0,00(0%) | MDG 14,20 ▲ 0,70(5.19%) | MHC 3,26 ■ 0,00(0%) | MSH 46,55 ▲ 2,05(4.61%) | MSN 53,40 ▼ -1,10(-2.02%) | MWG 119,20 ▼ -0,80(-0.67%) | NAF 25,90 ■ 0,00(0%) | NAV 18,70 ▼ -0,30(-1.58%) | NBB 20,30 ▲ 0,05(0.25%) | NCT 69,20 ▲ 0,20(0.29%) | NHH 49,30 ▲ 0,50(1.02%) | NKG 9,50 ▲ 0,30(3.26%) | NLG 28,10 ▲ 0,10(0.36%) | NNC 49,30 ▲ 0,30(0.61%) | NSC 87,00 ▲ 2,50(2.96%) | NT2 19,05 ▲ 0,30(1.6%) | NTL 23,20 ▲ 0,30(1.31%) | NVL 56,00 ■ 0,00(0%) | NVT 6,30 ▲ 0,30(5%) | OGC 3,63 ▲ 0,08(2.25%) | OPC 46,00 ■ 0,00(0%) | PAC 24,60 ▲ 0,10(0.41%) | PAN 27,80 ■ 0,00(0%) | PC1 18,35 ▲ 0,05(0.27%) | PDN 69,90 ▲ 0,90(1.30%) | PDR 26,50 ▲ 0,50(1.92%) | PET 7,70 ▲ 0,04(0.52%) | PGC 14,50 ■ 0,00(0%) | PGD 34,00 ▼ -1,85(-5.16%) | PGI 17,10 ▲ 1,10(6.88%) | PHC 11,10 ■ 0,00(0%) | PHR 40,00 ▲ 1,05(2.70%) | PIT 3,35 ▼ -0,25(-6.94%) | PJT 0,00 ■ 0,00(0%) | PLP 0,00 ■ 0,00(0%) | PLX 57,30 ▲ 0,40(0.70%) | PME 54,00 ■ 0,00(0%) | PMG 17,50 ▼ -0,15(-0.85%) | PNC 12,00 ▼ -0,35(-2.83%) | PNJ 91,30 ▲ 0,30(0.33%) | POM 5,40 ▼ -0,09(-1.64%) | POW 11,10 ▲ 0,20(1.83%) | PPC 26,35 ▲ 0,10(0.38%) | PTB 68,60 ▲ 0,40(0.59%) | PTC 0,00 ■ 0,00(0%) | PTL 0,00 ■ 0,00(0%) | PVD 14,95 ▲ 0,15(1.01%) | PVT 14,80 ▼ -0,10(-0.67%) | PXI 2,96 ▲ 0,06(2.07%) | PXS 5,86 ▲ 0,07(1.21%) | PXT 1,20 ▼ -0,01(-0.83%) | QBS 2,60 ▲ 0,04(1.56%) | QCG 3,80 ▲ 0,08(2.15%) | RAL 75,00 ▼ -0,80(-1.06%) | RDP 7,91 ▲ 0,51(6.89%) | REE 37,00 ▼ -0,30(-0.80%) | RIC 0,00 ■ 0,00(0%) | ROS 10,30 ▲ 0,15(1.48%) | S4A 27,60 ▲ 0,10(0.36%) | SAB 232,50 ▼ -0,50(-0.21%) | SAM 9,80 ▲ 0,15(1.55%) | SAV 9,30 ▲ 0,20(2.20%) | SBA 15,60 ▲ 0,50(3.31%) | SBT 18,60 ▲ 0,15(0.81%) | SBV 10,65 ■ 0,00(0%) | SC5 23,00 ▲ 0,85(3.84%) | SCD 29,00 ■ 0,00(0%) | SCR 5,30 ▲ 0,08(1.53%) | SCS 130,00 ■ 0,00(0%) | SFC 22,50 ▲ 0,70(3.21%) | SFG 6,08 ▲ 0,18(3.05%) | SFI 22,50 ▲ 0,80(3.69%) | SGN 87,00 ■ 0,00(0%) | SGR 16,95 ▲ 0,95(5.94%) | SGT 5,00 ▲ 0,10(2.04%) | SHA 0,00 ■ 0,00(0%) | SHI 9,05 ▲ 0,07(0.78%) | SHP 22,85 ▲ 0,85(3.86%) | SII 0,00 ■ 0,00(0%) | SJD 17,80 ■ 0,00(0%) | SJF 1,66 ▲ 0,10(6.41%) | SJS 17,40 ▲ 0,25(1.46%) | SKG 12,30 ▲ 0,20(1.65%) | SMA 0,00 ■ 0,00(0%) | SMB 33,85 ▼ -0,15(-0.44%) | SMC 12,30 ▲ 0,35(2.93%) | SPM 12,95 ▲ 0,45(3.6%) | SRC 19,50 ▼ -1,40(-6.70%) | SRF 14,00 ▼ -0,15(-1.06%) | SSC 48,50 ▼ -3,40(-6.55%) | SSI 19,30 ▲ 0,05(0.26%) | ST8 16,10 ▲ 1,05(6.98%) | STB 10,90 ■ 0,00(0%) | STG 0,00 ■ 0,00(0%) | STK 18,00 ▲ 1,15(6.82%) | SVC 41,30 ■ 0,00(0%) | SVI 68,00 ▼ -4,80(-6.59%) | SVT 0,00 ■ 0,00(0%) | SZC 16,05 ▲ 0,25(1.58%) | SZL 40,30 ▼ -0,10(-0.25%) | TAC 24,80 ▼ -0,70(-2.75%) | TBC 25,00 ▲ 0,10(0.40%) | TCB 24,20 ▲ 0,15(0.62%) | TCD 10,85 ▼ -0,05(-0.46%) | TCH 40,55 ▲ 0,55(1.38%) | TCL 20,50 ■ 0,00(0%) | TCM 22,10 ▲ 1,40(6.76%) | TCO 0,00 ■ 0,00(0%) | TCR 2,54 ▼ -0,01(-0.39%) | TCT 46,00 ▲ 2,00(4.55%) | TDC 8,40 ▲ 0,05(0.60%) | TDG 1,66 ■ 0,00(0%) | TDH 10,35 ■ 0,00(0%) | TDM 24,00 ▼ -0,40(-1.64%) | TDW 0,00 ■ 0,00(0%) | TEG 0,00 ■ 0,00(0%) | TGG 1,69 ▲ 0,03(1.81%) | THG 45,00 ■ 0,00(0%) | THI 27,50 ▲ 0,50(1.85%) | TIP 18,10 ■ 0,00(0%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 4,43 ▲ 0,04(0.91%) | TLG 39,50 ■ 0,00(0%) | TLH 4,05 ▲ 0,01(0.25%) | TMP 35,50 ▼ -0,95(-2.61%) | TMS 28,05 ▼ -0,95(-3.28%) | TMT 5,98 ▲ 0,28(4.91%) | TN1 65,00 ■ 0,00(0%) | TNA 19,45 ▲ 1,15(6.28%) | TNC 0,00 ■ 0,00(0%) | TNI 10,20 ■ 0,00(0%) | TNT 1,59 ▼ -0,07(-4.22%) | TPB 21,50 ■ 0,00(0%) | TPC 0,00 ■ 0,00(0%) | TRA 58,00 ▼ -0,30(-0.51%) | TRC 33,30 ▲ 1,20(3.74%) | TS4 3,55 ▼ -0,08(-2.20%) | TSC 2,51 ▲ 0,16(6.81%) | TTB 3,95 ▲ 0,04(1.02%) | TTE 0,00 ■ 0,00(0%) | TTF 2,74 ▼ -0,01(-0.36%) | TV2 79,00 ▲ 0,50(0.64%) | TVB 14,65 ▲ 0,05(0.34%) | TVS 13,45 ■ 0,00(0%) | TVT 23,50 ▲ 0,75(3.30%) | TYA 14,00 ▲ 0,25(1.82%) | UDC 3,60 ▼ -0,15(-4%) | UIC 38,80 ▲ 0,40(1.04%) | VAF 0,00 ■ 0,00(0%) | VCB 93,40 ▼ -0,60(-0.64%) | VCF 183,00 ▼ -12,00(-6.15%) | VCI 28,60 ▼ -0,30(-1.04%) | VDP 31,80 ▲ 1,80(6%) | VDS 7,49 ▲ 0,49(7%) | VFG 41,90 ▲ 1,20(2.95%) | VGC 18,25 ▲ 0,25(1.39%) | VHC 39,60 ▲ 1,10(2.86%) | VHM 89,40 ▲ 1,90(2.17%) | VIC 114,90 ■ 0,00(0%) | VID 4,75 ▲ 0,25(5.56%) | VIP 5,05 ■ 0,00(0%) | VIS 25,10 ▲ 1,60(6.81%) | VJC 146,50 ▼ -0,50(-0.34%) | VMD 0,00 ■ 0,00(0%) | VND 15,10 ▲ 0,60(4.14%) | VNE 3,64 ▲ 0,09(2.54%) | VNG 19,65 ▲ 0,15(0.77%) | VNL 15,40 ▲ 0,40(2.67%) | VNM 121,30 ▲ 0,30(0.25%) | VNS 11,00 ▲ 0,30(2.80%) | VOS 1,60 ▲ 0,01(0.63%) | VPB 23,60 ▲ 0,05(0.21%) | VPD 14,70 ■ 0,00(0%) | VPG 23,10 ▲ 0,10(0.43%) | VPH 4,05 ▲ 0,03(0.75%) | VPI 42,25 ▼ -0,30(-0.71%) | VPS 0,00 ■ 0,00(0%) | VRC 6,63 ▲ 0,43(6.94%) | VRE 32,60 ■ 0,00(0%) | VSC 26,80 ▼ -0,05(-0.19%) | VSH 21,20 ▼ -1,25(-5.57%) | VSI 22,85 ▲ 1,45(6.78%) | VTB 15,50 ▲ 0,60(4.03%) | VTO 7,65 ■ 0,00(0%) | YBM 3,93 ▲ 0,08(2.08%) | YEG 37,10 ▲ 0,20(0.54%) | ATG: Bị kiểm soát đặc biệt - VPK: Bị kiểm soát - HTT: Bị kiểm soát đặc biệt - HNG: Bị cảnh báo - HAG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - HTT: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - PTC: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - PXT: Bị kiểm soát - VPK: Bị kiểm soát - TCR: Bị kiểm soát - PXS: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - QCG: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - VPK: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -