Select language:

Tín hiệu mua bán cổ phiếu ngày 23-3-2017

Thứ tư - 22/03/2017 21:38
Chúng tôi cung cấp hệ thống giao dịch MUA và BÁN cổ phiếu theo trường phái phân tích chứng khoán theo phương phấp phân tích kỹ thuật dựa theo mô hình sóng ELLIOTT mà hệ thống phần mềm của chúng tôi đã cho ra ngày 22-3-2017.

TÍN HIỆU MUA BÁN CỔ PHIẾU PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 22-3-2017

Tín hiệu mua bán cổ phiếu phiên ngày 22-3-2017
Tín hiệu mua bán cổ phiếu phiên ngày 22-3-2017
TÍN HIỆU MUA BÁN CỔ PHIẾU TUẦN QUA TỪ NGÀY 17-3-2017 ĐẾN NAY
Ticker Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit % Profit
AAA Out 3/17/2017 24.75 3/21/2017 24.25 -2.00% 0 0.00%
AAA Open Long 3/21/2017 24.25 3/22/2017 24.25 0.00% 0 0.00%
ACM Open Long 3/21/2017 1.8 3/22/2017 1.8 0.00% 0 0.00%
ADS Out 3/21/2017 22.4 3/22/2017 22.55 0.70% 0 0.00%
APG Out 3/17/2017 4.9 3/22/2017 5.18 5.70% 0 0.00%
ASM Open Long 3/17/2017 15 3/22/2017 15.6 4.00% 651.01 4.00%
BCC Out 3/17/2017 17.5 3/22/2017 16.9 -3.40% 0 0.00%
BFC Out 3/20/2017 37.35 3/22/2017 35.2 -5.80% 0 0.00%
BHS Out 3/21/2017 13.2 3/22/2017 13 -1.50% 0 0.00%
BMP Out 3/21/2017 193.5 3/22/2017 193 -0.30% 0 0.00%
BVH Out 3/21/2017 60.1 3/22/2017 59.5 -1.00% 0 0.00%
BVS Open Long 3/17/2017 16.9 3/22/2017 16.3 -3.60% -664.58 -3.60%
CDO Out 3/17/2017 4.68 3/22/2017 4.4 -6.00% 0 0.00%
CII Long 3/17/2017 36.75 3/21/2017 39 6.10% 1914.92 6.10%
CII Out 3/21/2017 39 3/22/2017 39.5 1.30% 0 0.00%
CSM Out 3/17/2017 20.4 3/22/2017 20 -2.00% 0 0.00%
CSV Out 3/20/2017 29.85 3/22/2017 29.3 -1.80% 0 0.00%
CTS Out 3/20/2017 8.6 3/22/2017 8.4 -2.30% 0 0.00%
DAH Long 3/21/2017 7.03 3/21/2017 7.03 0.00% 0 0.00%
DAH Out 3/21/2017 7.03 3/22/2017 7.02 -0.10% 0 0.00%
DCL Long 3/17/2017 23.5 3/21/2017 23.6 0.40% 270.17 0.40%
DCL Out 3/21/2017 23.6 3/22/2017 23.2 -1.70% 0 0.00%
DHG Open Long 3/21/2017 122 3/22/2017 123.5 1.20% 203.21 1.20%
DLG Open Long 3/17/2017 3.09 3/22/2017 3.06 -1.00% -137.28 -1.00%
DRC Out 3/20/2017 33.5 3/22/2017 32.75 -2.20% 0 0.00%
DRH Out 3/20/2017 27.5 3/22/2017 25.5 -7.30% 0 0.00%
DTA Open Long 3/17/2017 1.85 3/22/2017 2.24 21.10% 2108.11 21.10%
FMC Open Long 3/21/2017 19.3 3/22/2017 19.4 0.50% 118.45 0.50%
FPT Out 3/21/2017 46.6 3/22/2017 46.1 -1.10% 0 0.00%
GEG Out 3/21/2017 15.1 3/22/2017 16 6.00% 0 0.00%
GEX Out 3/20/2017 21.6 3/22/2017 21.1 -2.30% 0 0.00%
GIL Out 3/20/2017 52.6 3/22/2017 51.5 -2.10% 0 0.00%
GTN Open Long 3/17/2017 16.6 3/22/2017 17 2.40% 1190.14 2.40%
HBC Open Long 3/20/2017 54.7 3/22/2017 56 2.40% 1426.97 2.40%
HCD Out 3/17/2017 7.71 3/21/2017 7.61 -1.30% 0 0.00%
HCD Open Long 3/21/2017 7.61 3/22/2017 7.5 -1.40% -249.96 -1.40%
HDC Out 3/21/2017 10.95 3/22/2017 10.8 -1.40% 0 0.00%
HHS Out 3/17/2017 3.96 3/22/2017 3.91 -1.30% 0 0.00%
HNF Out 3/21/2017 35 3/22/2017 37.5 7.10% 0 0.00%
HPG Open Long 3/17/2017 41.3 3/22/2017 42.4 2.70% 1298.58 2.70%
HQC Out 3/20/2017 2.75 3/22/2017 2.63 -4.40% 0 0.00%
HSG Out 3/21/2017 47.65 3/22/2017 47.15 -1.00% 0 0.00%
HT1 Out 3/17/2017 23.3 3/22/2017 23.1 -0.90% 0 0.00%
HUT Out 3/17/2017 14.7 3/21/2017 14.7 0.00% 0 0.00%
HUT Open Long 3/21/2017 14.7 3/22/2017 14.4 -2.00% -545.94 -2.00%
HVG Long 3/17/2017 6.56 3/21/2017 7.01 6.90% 2478.5 6.90%
HVG Out 3/21/2017 7.01 3/22/2017 6.92 -1.30% 0 0.00%
HVN Out 3/17/2017 30.9 3/22/2017 30.7 -0.60% 0 0.00%
IDI Out 3/17/2017 4.31 3/22/2017 4.55 5.60% 0 0.00%
ITA Out 3/20/2017 4.04 3/22/2017 4.05 0.20% 0 0.00%
ITD Out 3/17/2017 26.6 3/22/2017 25.6 -3.80% 0 0.00%
ITQ Out 3/20/2017 3.3 3/22/2017 3.2 -3.00% 0 0.00%
IVS Out 3/17/2017 12.7 3/22/2017 12.4 -2.40% 0 0.00%
KDH Out 3/17/2017 24.3 3/22/2017 24.2 -0.40% 0 0.00%
KSA Out 3/17/2017 1.81 3/22/2017 1.77 -2.20% 0 0.00%
KSH Long 3/20/2017 2.2 3/20/2017 2.2 0.00% 0 0.00%
KSH Out 3/20/2017 2.2 3/22/2017 2.17 -1.40% 0 0.00%
LCG Out 3/21/2017 8.73 3/22/2017 8.24 -5.60% 0 0.00%
LDG Out 3/17/2017 9.2 3/22/2017 8.8 -4.30% 0 0.00%
LHG Out 3/21/2017 23 3/22/2017 21.45 -6.70% 0 0.00%
LSS Out 3/21/2017 14.3 3/22/2017 13.8 -3.50% 0 0.00%
MHC Open Long 3/20/2017 6.2 3/22/2017 6.6 6.50% 1609.43 6.50%
MPT Open Long 3/20/2017 5 3/22/2017 5.1 2.00% 797.06 2.00%
MSN Open Long 3/17/2017 44.1 3/22/2017 47.5 7.70% 1565.42 7.70%
MSR Open Long 3/17/2017 16 3/22/2017 15.6 -2.50% -2061.14 -2.50%
MST Long 3/17/2017 10.5 3/21/2017 10.5 0.00% 0 0.00%
MST Out 3/21/2017 10.5 3/22/2017 10.6 1.00% 0 0.00%
MVC Out 3/22/2017 14 3/22/2017 14 0.00% 0 0.00%
MWG Open Long 3/17/2017 171.7 3/22/2017 169.2 -1.50% -463.68 -1.50%
NAC Out 3/21/2017 9.2 3/21/2017 9.2 0.00% 0 0.00%
NDN Out 3/17/2017 9 3/22/2017 8.7 -3.30% 0 0.00%
NLG Out 3/17/2017 26.7 3/21/2017 26.45 -0.90% 0 0.00%
NLG Open Long 3/21/2017 26.45 3/22/2017 26.25 -0.80% -142.35 -0.80%
NTL Out 3/17/2017 10.75 3/22/2017 10.3 -4.20% 0 0.00%
NVL Open Long 3/17/2017 67.6 3/22/2017 67.6 0.00% 0 0.00%
PC1 Out 3/21/2017 41.65 3/22/2017 40.5 -2.80% 0 0.00%
PET Out 3/20/2017 10.7 3/22/2017 10.75 0.50% 0 0.00%
PHR Out 3/17/2017 30.45 3/22/2017 27.3 -10.30% 0 0.00%
PIV Open Long 3/21/2017 16 3/22/2017 15.8 -1.20% -205.03 -1.20%
PPI Open Long 3/20/2017 2.34 3/22/2017 2.28 -2.60% -724.71 -2.60%
PVD Out 3/17/2017 20.8 3/22/2017 20.3 -2.40% 0 0.00%
PVM Open Long 3/17/2017 5.6 3/22/2017 5.6 0.00% 0 0.00%
PVT Out 3/20/2017 13.05 3/22/2017 12.8 -1.90% 0 0.00%
ROS Open Long 3/20/2017 151.5 3/22/2017 154 1.70% 1147.38 1.70%
S12 Open Long 3/20/2017 0.6 3/22/2017 0.6 0.00% 0 0.00%
SBT Long 3/17/2017 23.95 3/21/2017 24 0.20% 46.38 0.20%
SBT Out 3/21/2017 24 3/22/2017 23.9 -0.40% 0 0.00%
SCR Out 3/20/2017 8.2 3/22/2017 8.05 -1.80% 0 0.00%
SEA Out 3/21/2017 32.9 3/22/2017 27.8 -15.50% 0 0.00%
SHA Out 3/20/2017 9.1 3/22/2017 9.05 -0.50% 0 0.00%
SHI Out 3/21/2017 8.47 3/22/2017 8.3 -2.00% 0 0.00%
SIC Out 3/20/2017 7 3/22/2017 6.9 -1.40% 0 0.00%
SJS Out 3/21/2017 27.5 3/22/2017 27.1 -1.50% 0 0.00%
SMC Out 3/21/2017 26.7 3/22/2017 26 -2.60% 0 0.00%
SSN Open Long 3/21/2017 20.6 3/22/2017 21.2 2.90% 818.22 2.90%
TCM Out 3/17/2017 22.25 3/22/2017 21.25 -4.50% 0 0.00%
TDC Open Long 3/17/2017 6.79 3/22/2017 6.87 1.20% 195.96 1.20%
TDH Out 3/20/2017 14.25 3/22/2017 13.55 -4.90% 0 0.00%
TIS Open Long 3/20/2017 10.9 3/22/2017 10.8 -0.90% -183.07 -0.90%
TMG Out 3/22/2017 23.5 3/22/2017 23.5 0.00% 0 0.00%
TNT Out 3/20/2017 2.33 3/22/2017 2.27 -2.60% 0 0.00%
VC3 Out 3/17/2017 41.4 3/21/2017 41.6 0.50% 0 0.00%
VC3 Open Long 3/21/2017 41.6 3/22/2017 41.7 0.20% 80.08 0.20%
VCS Out 3/20/2017 159 3/22/2017 156.4 -1.60% 0 0.00%
VGS Out 3/17/2017 12.2 3/21/2017 12.3 0.80% 0 0.00%
VGS Open Long 3/21/2017 12.3 3/22/2017 12.1 -1.60% -740.66 -1.60%
VGT Out 3/17/2017 14.2 3/22/2017 12.3 -13.40% 0 0.00%
VHG Open Long 3/21/2017 2.16 3/22/2017 2.17 0.50% 121.18 0.50%
VIC Out 3/17/2017 43.8 3/21/2017 41.45 -5.40% 0 0.00%
VIC Open Long 3/21/2017 41.45 3/22/2017 41.65 0.50% 134.57 0.50%
VIX Out 3/20/2017 6.7 3/22/2017 6.5 -3.00% 0 0.00%
VJC Long 3/17/2017 117.5 3/21/2017 125.4 6.70% 677.51 6.70%
VJC Out 3/21/2017 125.4 3/22/2017 125 -0.30% 0 0.00%
VPH Out 3/20/2017 14.8 3/22/2017 13.2 -10.80% 0 0.00%
VTB Open Long 3/17/2017 15.8 3/22/2017 16.2 2.50% 253.16 2.50%

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần làm việc trách...

Tin nổi bật
Thống kê
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay15,873
  • Tháng hiện tại404,026
  • Tổng lượt truy cập988,416
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây